معاینات رایگان مرض شکر خون در وزارت امور زنان

سه شنبه 21 جوزای سال 1398

انجمن دیابت (مرض شکر خون) در افغانستان، با هماهنگی آمریت امور اجتماعی ریاست توانمند سازی زنان وزارت امور زنان، کمپاینی را بمناسبت 24 جوزا (روز مادر)، با شعار (موجودیت مرض شکر در زمان حاملگی مادر و جنین را تهدید مینماید) ایجاد نموده و کارمندان این وزارت را بگونه رایگان معاینه خون نمودند.

هدف از ایجاد این کمپاین؛ کنترول و کاهش مرض شکر در افغانستان عنوان گردیده بود.