ملاقات معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان با مشاوران سفارت های ناروی و سویدن

الحاج سپوژمی وردک؛ معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان با مشاوران سفارت های ناروی و سویدن به تاریخ نهم عقرب 1396 خورشیدی در دفتر کار اش ملاقات کرد.

هدف از این ملاقات ارزیابی کارکرد های دفتر ملل متحد برای زنان (UN-WOMEN)، چگونگی همکاری این دفتر با وزارت امور زنان و صحبت روی پلان های آینده این دفتر از سوی مشاوران نماینده های کشور های ناروی و سویدن، عنوان شده است.

نخست خانم سپوژمی وردک؛ معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، در مورد حمایت و همکاری دفتر UN-WOMEN، در بخش ارتقای ظرفیت کارمندان این وزارت صحبت نموده، ادامه برنامه های کوتاه مدت 3-5 روزه را که از سوی موسسات همکار غرض ظرفیت سازی و آگاهی دهی کارمندان وزارت امور زنان در سطح مرکز و ولایات دایر میگردید، را رد کرد و افزود:"برای توانمند سازی زنان باید کار های بنیادی و اساسی صورت گیرد، مردم از برنامه های کوتاه مدت و بی بنیاد خسته شده اند."

وی در ادامه صحبت های خویش خواهان ادامه همکاری های دفتر UN-WOMEN در زمینه حمایت از صنایع دستی زنان با ایجاد مارکیت های تجارتی زنانه شد و اضافه کرد:"زنان افغان جهت فروش صنایع دستی، تولیدات و محصولات شان به مارکیت ها،  سیستم بازاریابی و دست یافتن به  نمایشگاه های ملی و بین المللی در بازار های مرکز و بین المللی نیاز دارند."

سپس آقای هرمن بسکر herman baskar، مشاور سفارت شاهی ناروی در کابل، پیرامون موضوع صحبت نمود و علاقمندی هیئت رهبری وزارت امور زنان را برای خدمت مفید به زن افغان قابل قدر دانسته، افزود:" هدف ما نیز کار بنیادی برای زنان افغان میباشد و بدین جهت میخواهیم با هماهنگی و همکاری وزارت امور زنان با درنظر داشت نیازمندی های زنان افغان به فعالیت های خویش ادامه دهیم".

در ادامه خانم ماریا پترسون Mirija Peterson، مشاور سفارت سویدن، در مورد چگونگی فعالیت ها و همکاری دفتر un-women صحبت نموده، اضافه نمود:" ما برای تقویت هماهنگی و ارتباط وزارت امور زنان با سایر ادارات دولتی و انجو ها در کنار وزارت امور زنان هستیم و از توانمند سازی زنان افغان حمایت میکنیم."

در اخیر معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان خواهان ایجاد تغییرات مثبت در مراکز حمایوی زنان شده، بوجود آوردن فعالیت های سرگرم کننده و خوش آیند مانند رسامی، خطاطی و سایر آموزش های متنوع دیگر را برای بهبود حالت روانی این زنان مفید دانست.