جلسه هماهنگی فعالیت های مسوولین واحد های جندر وزارتخانه ها و ادارات مستقل دولتی

جلسه هماهنگی مسوولین واحد های جندر وزارتخانه ها و ادارات مستقل دولتی، تحت ریاست خانم سپوژمی وردک، معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، با اشتراک رؤسا، مشاورین و کارمندان این وزارت و آمرین جندر وزارت خانه ها، بتاریخ 15 اسد سال 1396 در تالار آموزش ریاست اطلاعات وزارت امو زنان برگزار گردید.

هدف از تدویراین جلسه، ایجاد هماهنگی و تعمیم تجارب مسؤلین واحد های جندر وزارتخانه ها و ادارات مستقل دولتی به منظور گسترش مساوات جندر، عنوان شده بود.

در نخست خانم وردک، اشتراک کنندگان را خوش آمدید گفته ضمن یاد اوری از تصامیم جلسات قبلی، خواهان ادامه موضوعات آجندا گردیدند .

سپس اشتراک کنندگان این جلسه، در مورد پیگیری شیوه های تطبیق مقرره منع آزار و اذیت زنان در محیط کاری و موضوع تعقیب تریننگ سلوک مسلکی در ادارات، گزارش کمیته مرور بر پالیسی جهت شامل سازی جندر در پالیسی های ادارات و کارکرد های کمیته گسترش جندر، بحث و تبادل نظر نمودند.