ملاقات معین مالی و اداری وزارت امور زنان با هیأت از نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل

محترم نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان با هیأت از نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل به روز دوشنبه مورخ 8 اسد 1397 ه خورشیدی در دفتر کارش ملاقات نمود.

در این دیدار دو طرف روی همکاری تخنیکی نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل با وزارت امور زنان در قسمت پلان عمل کنفرانس مشارکت زنان در انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی ها و تعدیل قانون انتخابات به منظور سهولت های بیشتر برای زنان، توافق نمودند.

همچنان در این نشست معین مالی و اداری وزارت امورز نان از همکاری‌های اتحادیه اروپا برای مردم افغانستان سپاسگزاری نموده، از آنها خواست در قسمت ظرفیت سازی زنان را که در انتخابات خود را نامزد نمودند، همکاری نمایند. از سوی هم هیأت اتحادیه اروپا در کابل از کار و فعالیت های وزارت امور زنان به نیکی یاد کرده، بر ادامه همکاری ها و تدوام کمک ها با وزارت امور زنان تأکید نمودند.