افتتاح نمایشگاه مهارت های زنان افغانستان

نمایشگاه مهارت های دستی زنان افغانستان از سوی وزارت امور زنان با همکاری مرکز تجارتی بابر شاه،  در این مرکز به تاریخ 17 عقرب 1396 خورشیدی افتتاح گردید.

هدف از تدویر این نمایشگاه تشویق زنان در عرصه تجارت، بازاریابی برای تولیدات دستی آنان و معرفی مرکز تجارتی بابر شاه جهت فروش صنایع دستی زنان، عنوان شده است.

در ابتدا خانم سپوژمی وردک؛ معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، گشایش نمایشگاه صنایع دستی زنان را گامی ارزنده جهت رشد اقتصاد زنان متشبث دانسته، افزود:" خوشحالم که در افتتاح نمایشگاه مهارت های زنان افغان که با حمایت برادران ما گشایش یافته است حضور دارم، این نمایشگاه برای زنان متشبث گامی نیک است، وزارت امور زنان از ادامه همچو برنامه های که  خدمت بنیادی را برای زنان افغان انجام میدهد، حمایت میکند." وی در ادامه صحبت های خویش روی حفظ کیفیت اصلی تولیدات دستی تاکید نموده، تلاش و تجسس زنان متشبث را غرض تولید مطابق به نیاز بازار را لازم دانست.

سپس محمد حکیم عادل یار؛ نماینده مرکز تجارتی بابرشاه، پیرامون موضوع صحبت کرده، ایجاد نماشگاه مهارت های زنان افغانستان را جهت حمایت از مهارت های دستی بانوان و مهیا نمودن زمینه فروش تولیدات دستی عنوان کرد و گفت:" مسوولان بابر شاه سنتر، برای حمایت از صنایع دستی زنان افغان این مرکز را برای دو روز در اختیار زنان متشث و تجارت پیشه قرار داده است و میخواهیم با حمایت وزارت امور زنان برای فروش تولیدات دستی زنان نماشگاه های دایمی و مرکز فروش تولیدات دستی را ایجاد نمایم."

در ادامه خانم مژگان مصطفوی؛ معین مالی، اداری و گردشگری وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد برنامه های این وزارت جهت رشد صنایع دستی زنان صحبت نموده، افزود "ما روی پالیسی ملی گردشگری و جلب سیاحان بیشتر کار میکنیم و جهت توانمند سازی زنان و مردان تلاش میکنیم، ما در این بخش میتوانیم صنایع دستی زنان را رشد دهیم، برای این کار نیاز به ایجاد نمایشگاه های دایمی صنایع دستی در تمام ولایت کشور میباشد."

متعاقبا نماینده وزارت اقتصاد و صنایع، ضمن معرفی برنامه های خویش جهت رشد زنان تجارت پیشه، روی معیاری شدن این تولیدات تاکید نمود و افزود:"وزارت تجارت و صنایع در تلاش است تا زمنیه اشتراک بانوان متشبث را در نمایشگاه های خارجی فراهم کند تا زنان افغان بتوانند تولیدات دستی خویش را با علامت مخصوص تجاری و کیفیت معیاری در بازار جهانی عرضه کنند."

 قابل یاد آوریست که مرکز تجارتی بابرشاه با همکاری ریاست هماهنگی اقتصادی و اجتماعی، وزارت امور زنان این مرکز را  به مدت دو روز در اختیار بانوان متشبث به شکل رایگان قرار داده، است.