جلسه کمیته تخنیکی کمیسیون منع خشونت علیه زن

اولین جلسه کمیته تخنیکی کمیسیون منع خشونت علیه زن تحت ریاست محترم نفیسه کوهستانی ریس نظارت و ارزیابی وزارت امور زنان به اشتراک نمایندگان څارنوالی مبارزه با خشونت علیه زن ، وزارتهای صحت عامه ،عدلیه ،معارف و مسوول برنامه های آموزشی دفتر UNDP روز چهارشنبه مورخ 14/1/1398 در تالار کنفرانسهای وزارت امور زنان تدویر یافت .

در این جلسه ضمن اینکه لایحه طرز فعالیت کمیسیون عالی و ولایتی منع خشونت علیه زن توسط مژگان آریایی سکرتر کمیسیون منع خشونت علیه زن پیشکش گردید ؛ موارد تعدیلی در طرزالعمل صندوق وجهی مساعدت عاجل برای زنان  متضرر خشونت های حاد نیز مطرح گردید و اعضای کمیته تصمیم گرفتند تا طرزالعمل با اعضا ، جهت ارایه نظریات و پیشنهادات شریک گردد.

همچنان در مورد پلان 1398 کمیسیون عالی بحث صورت گرفته و تصمیم اتخاذ گردید تا هر عضو کمیسیون عالی در مطابقت با قانون منع خشونت علیه زن ،پلان های تطبیقی خویش را با سکرتریت کمیسیون عالی جهت توحید یک پلان واحد شریک سازند.