ملاقات وزیر امور زنان با والی های هرات و بادغیس

الحاج دلبر نظری؛ وزیر امور زنان کشور با آقای آصف رحیمی، والی هرات و آقای عبدالغفور ملک زی، والی بادغیس به تاریخ 13 عقرب 1397 خورشیدی در دفتر کاری اش ملاقات کرد.

هدف از این ملاقات، صحبت پیرامون مشکلات زنان در مراکز سلب آزادی و مراکز حمایوی زنان، عنوان شده است.

ابتدا وزیر امور زنان ضمن صحبت پیرامون شورای عالی صلح و اجماع زنان، در مورد مشکلات زنان در زندان های اناثیه و مراکز حمایوی صحبت نموده، از کارکرد های انجو ها در جهت بهبودی وضعیت زنان بخصوص متضرران خشونت سوال نمود.

در ادامه آقای رحیمی؛ والی هرات، با اشاره به ساختن مارکیت های تجارتی برای زنان جهت فروش محصولات دستی آنان، از بهبود وضعیت زنان در ولایت هرات ابراز خرسندی و رضایت کرد.

سپس الحاج سپوژمی وردک؛ معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان پیرامون اجماع صلح زنان ولایات بادغیس و پکتیا صحبت نموده، جهت جمع آوری نظریات زنان نیاز به دیدار نزدیک از آنان دانست. وی در قسمت سفر به این ولایت خواهان حمایت والی بادغیس شد.

در اخیر رییس مراکز حمایویی وزارت امور زنان در مورد مشکلات زنان در مراکز حمایویی و زندان های اناثیه ولایت های هرات و بادغیس صحبت نموده در زمینه خواهان توجه و حمایت بیشتر والایان ولایات متذکره شد.