هشتاد و دومین جلسه‌ی کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن

هشتاد و دومین جلسه‌ی کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن به رهبری الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان و رییس کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن به روز یکشنبه، مورخ 30 جدی 1397 هجری خورشیدی، برگزار شد.

وزیر امور زنان، ضمن قدردانی از حضور اعضای کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن؛ گفت قسمی‌که در جریان قرار دارید، سطح آگاهی زنان نسبت به سال های گذشته بلند رفته، زمینه‌ی دسترسی زنان به عدالت بیشتر شده است. برنامه ها و کارهای روشنگری به منظور ذهنیت سازی وبلندبردن آگاهی زنان در ولسوالی‌ها و ولایات از سوی نهادهای گوناگون صورت گرفته و آمارهای خشونت‌ علیه زن نسبت به سال‌های قبل فروکش نموده است.

همچنان در این جلسه فیصه شد یک مکتوب رسمی به ادارات ارسال شود که در جلسه های بعدی کمیسیون، معینان زن اشتراک نمایند، معین وزارت مخابرات و رییس اداره اترا به منظور جلوگیری از فروش سیم‌کارت های غیرقانونی به کمیسیون خواسته شوند، مشکلات که از این ناحیه به زنان بوجوده آمده است با آنها شریک ساخته شود و با وزیر محترم حج، ارشاد و اوقاف به منظور جمع آوری و بسته نمودن درب های فالبین ها و تعویض نویس ها، صحبت شود.

قابل یادهانی‌ست که در این جلسه روی اقدامات عملی کمیسیون رسیدگی به تخطی رسانه‌ی نسبت به تلویزیون شمشاد به منظور نقص اصول خبرنگاری و پلان عملی کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن در سال 1398 هجری خورشیدی، بحث صورت گرفت.