جلسه کمیته انسجام و هماهنگی

شصت و سومین جلسه کمیته انسجام و هماهنگی ریاست مراکز حمایوی امروز سه شنبه مورخ 6/6/1397 به ریاست الحاج سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان ج.ا.ا برگزار گردید.

در این جلسه نمایندگان 13 ارگان ذیربط ملی و بین المللی و مسوولین مراکز حمایوی در کابل اشتراک نموده بودند که روی مشکلات بانوان بی سرنوشت در مراکز حمایوی، طرزالعمل جدید وزارت معارف در قبال زنان و دختران محجوز، معرفی زنان متضرر به وزارت امور زنان و ارائه خدمات با آنها بحث و گفتگو صورت گرفت.

 معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان گفت:" مشکلات زنان در مراکز حمایوی باید جدی پیگیری شده و به مشکلات آنان توجه جدی صورت گیرد".

بانو وردک در ادامه سخنانش به این مساله تاکید نمود که بعضی افراد از مراکز حمایوی درک نادرست دارند جهت آگاهی آنان و مردم باید مفهوم مراکز حمایوی به آنان تعریف و فهمانیده شود.

در اخیر اعضای کمیته؛  گزارش از فعالیتهای انجام شده خود را بیان داشته و جویای راه حل ها برای چالشهای زنان متضرر خشونت گردیدند.