تفاهم نامه همکاری میان وزارت امور زنان، نهاد بین المللی کمپاین زنان(WCI)، ایالات متحده آمریکا و عزیزی بانک

تفاهم نامه همکاری میان وزارت امور زنان، نهاد بین المللی کمپاین زنان(WCI)، ایالات متحده آمریکا و عزیزی بانک به روز چهارشنبه مورخ 22 حمل 1397 در مقر وزارت امور زنان به امضأ رسید.

الحاج سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، ضمن سپاسگزاری از همکاری های عزیزی بانک، امضأ این تفاهم نامه را برای حمایت از زنان متشبیث مهم دانسته بر توانمند سازی زنان در بخش تجاری تأکید نمود.

همچنان معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان از دونر ها خواست، برای زنان در روستاها و ولسوالی ها کار نمایند، از صنایع دستی آنها پشتبانی و آنها را در بخش تشبثات کوچک همکاری نمایند.

از سوی هم نسرین رفیق به نمایندگی از موسسه بین المللی زنان، گفت: بیشتر توجه ما، کار برای زنان است که در نقاط دوردست و قریه های کشور زندگی می نمایند و از کم ترین امکانات برخوردار هستند.

عبدالفتاح کریمی رئیس اجرایی عزیزی بانک، بیان داشت: ما زنان را در بخش های سرمایه گزاری کمک می نمایم، تا از فقر و بیچارگی بیرون شوند و در بخش های اقتصادی به خود کفای برسند و به مشکلات اقتصادی نایل آیند.

قابل یادهانی است که این تفاهم نامه در سه فصل و 15 ماده از سوی محمد صبور ثابت رئیس هماهنگی خدمات اجتماعی و اقتصادی وزارت امور زنان، نسرین رفیق مسوول برنامه های موسسه کمپاین بین المللی زنان در افغانستان و عبدالفتاح کریمی رئیس اجرایی عزیزی بانک در حضور الحاج سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان در مقر این اداره به امضأ رسید.