جلسه هماهنگی فعالیت‌های مسوولین واحدهای جندر وزارت ها و ادارات مستقل دولتی

جلسه هماهنگی فعالیت‌های مسوولین واحدهای جندر وزارت ها و ادارات مستقل دولتی با حضور الحاج سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان و مسوولین واحدهای جندر وزارت خانه ها و ادارات مستقل به روز دوشنبه مورخ 30 میزان 1397 هجری خورشیدی، برگزار شد.

هدف از این نشست، تعمیم تجارب و هماهنگی فعالیت های مسوولین جندر به منظور گسترش تساوی جندر، گفته شده است.

معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، ضمن قدردانی از آمرین واحدهای جندردر جلسه امروز؛ بیان داشت: انتخابات یکی از مولفه های مهم مردم سالاری است. برگزاری موفقانه و حضور چشم گیری زنان را در این پروسه مردمی و دموکراتیک تبریک می گویم.

معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، حضور و اشتراک آمرین واحد های جندر را در این جلسات با اهمیت دانسته، بر پیگیری تصامیم اتخاذ شده، تأکید نمود. همچنان خانم وردک از مسوولین واحدهای جندر وزارت ها و ادارات مستقل خواست در جلسه‌های تدوین پالیسی ها و استراتیژی ادارات اشتراک فعال داشته باشند و از حضور سمبولیک زنان در کمیته های استخدام مامورین و کارمندان دولتی، انتقاد نمود.

قابل یاد آوریست که بر بنیاد گزارش های کمیسیون مستقل انتخابات، 33 فیصد رأی‌دیندگان انتخابات 28 و 29 میزان را زنان تشکیل میداد.