برنامه‌ی آگاهی عامه جهت تعمیم تجارب روسأی ولایتی امور زنان

برنامه‌ی آگاهی عامه جهت تعمیم تجارب روسأی ولایتی امور زنان و افزایش مشارکت زنان در عرصه های مشارکت سیاسی و حضور آگاهانه زنان در پروسه انتخابات، صلح و حقوق خانواده با حضور هیأت رهبری وزارت امور زنان، مشاورین و روسأی امور زنان 17 ولایت به روز سه شنبه مورخ 9 دلو 1397 هجری خورشیدی، در تالار سینما زینب در مقر وزارت امور زنان برگزار شد.

الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان ضمن تبریک‌ی به روسای جدید تقرر ولایتی وزارت امور زنان، از سهم‌گیری فعال روسأ و کارمندان ریاست های امور زنان ولایت در تدویر موفقانه برنامه های اجماع ملی زنان برای صلح و برگزاری سمپوزیم های توانمندسازی زنان زون‌ها قدردانی نمود.

همچنان وزیر امور زنان از ورسأ و کارمندان ولایتی ریاست های امور زنان خواست برای حضور فعال زنان در پروسه صلح، نقش زنان در مشارکت سیاسی و افزایش حضور زنان در انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولایتی و شورای ولسوالی ها، نقش مهم و فعالی را بازی نمایند.

 از سوی هم الحاج سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، تبادل تجارب میان روسای ولایتی وزارت امور زنان، حضور آگاهانه زنان در پروسه صلح و انتخابات را از اهداف مهم این برنامه دانسته، بر هماهنگی بیشتر فعالیت ها تأکید نمود.

معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان از روسای امور زنان ولایات تقاضا نمود درقسمت تهیه پروپوزل ها و پلان ها، برنامه های مرتبط به زنان را تشخیص دهند و اولویت بندی نمایند.

قابل یادآوریست که روسا و کارمندان ریاست های امور زنان 16 ولایت دیگر نیز در این هفته از برنامه‌ی آگاهی عامه جهت تعمیم تجارب روسأی ولایتی امور زنان و افزایش مشارکت زنان در عرصه های مشارکت سیاسی و حضور آگاهانه زنان در پروسه انتخابات، صلح و حقوق خانواده، مستفید شده بودند.