جلسه گروپ کاری تخنیکی جوانان و اشتغال زای

جلسه گروپ کاری تخنیکی جوانان و اشتغال زای تحت ریاست نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان با حضور کمیشنر کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و نماینده های با صلاحیت وزارت ها و ادارات مستقل به همکاری ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی به روز یکشنبه مورخ 11 حمل 1398 هجری خورشیدی در تالار سینما زینب برگزار شد.

معین مالی و اداری وزارت امور زنان، ضمن قدردانی از حضور نماینده‌های وزارت ها و ادارات مستقل دولتی، گفت: وزارت امور زنان به منظور اشتغال زایی برای زنان دو طرح را روی دست گرفته است که ایجاد مراکز اشتغال زایی برای زنان و چک لیست استخدام زنان در اداره خدمات ملکی است و روی این دو طرح کارهای مهم و قابل ملاحظه از سوی وزارت امور زنان برای توانمند سازی زنان به منظور استخدام آنها در ادارات خدمات ملکی درنظر گرفته شده و نیاز است که ادارات محترم به منظور غنامندی هر چه بیشتر این طرح ها نظریات شان مطرح نمایند.

همچنان طرح چک لیست استخدام زنان در ادارات خدمات ملکی از سوی ادریس لطیفی رییس منابع بشری وزارت امور زنان با جزیات ارایه گردید و مشمولین جلسه نظریات و پیشنهادات شان را ابراز نمودند و طرح ایجاد مراکز اشتغال زایی برای زنان نسبت نبود زمان بیشتر در جلسه بعدی ارایه خواهد شد.