آغاز روند ثبت نام رای دهی جهت اشتراک در انتخابات آینده کشور

معینان وزارت امور زنان جهت تشویق خانواده ها و بخصوص زنان غرض اشتراک آنان در پروسه انتخابات آینده پارلمانی کشور، روند ثبت نام رای دهندگان را در این وزارت به تاریخ 25 حمل 1397 خورشیدی افتتاح کردند.

الحاج سپوژمی وردک؛ معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان و خانم نبیله مصلح؛ معین مالی و اداری وزارت امور زنان با جمع از روسا، مشاورین و کارمندان این وزارت، با افتتاح اولین روز پروسه ثبت نام رای دهندگان در این وزارت، نام های خویش را ثبت نمودند.

معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان، پروسه جدید ثبت نام رای دهندگان را جهت ایجاد شفافیت بیشتر ستایش نموده، اشتراک زنان را در پروسه انتخابات ارزشمند و سرنوشت ساز دانست.

قابل یاد آوریست که کمیسیون مستقل انتخابات، جهت ثبت نام رای دهندگان، مراکز خویش را در مرکز و ولایات کشور به مدت یک ماه (25 حمل الی 25 ثور 1397 خورشیدی) فعال ساخته است.