اعلامیۀ مطبوعاتی وزارت امور زنان 21-سنبله -1397

به اساس گزارش های رسیده از ولایت غزنی اسامی عایشه بنت غلام فاروق به اثر خشونتهای خانوادگی توسط شوهرش محمد نعیم ، پدر و برادران شوهرش مورد آتش سوزی قرار گرفته بودکه موصوفه به شفاخانه استقلال کابل انتقال و تحت مداوا قرار گرفته که نظر به سوختگی شدید در ناحیه طرق تنفسی داشت سه شنبه شب داعی اجل را لبیک گفت .

همچنان از ریاست امور زنان ولایت جوزجان گزارش شده است که شخصی به اسم کفایت الله در ولسوالی آلتی جواجه این ولایت بالای دختری 13 ساله تجاوز جنسی نموده است .

وزارت امور زنان ج.ا.ا ضمن تقبیح این اعمال زشت که خلاف ارزشهای اسلامی می باشد از نهاد های امنیتی ، عدلی و قضایی کشور میخواهد که با در نظرداشت قوانین نافذ کشور  مجرمین این قضایا را به کیفر اعمال شان برسانند. وزارت امورزنان درقسمت چگونگی پیگیری و رسیدگی به قضایای مذکور درنهاد های لوی څارنوالی و ستره محکمه کشور نظارت و همکاری های لازم مینماید.

هیات رهبری وزارت امور زنان