تدویر نشست زنان صاحبنظر

تدویر نشست زنان صاحبنظر

کابل – مورخ 22 حمل 1398

امروز یک عده زنان صاحبنظر، طی نشستی در وزارت امور زنان، پیرامون تحرکات صلحجویانۀ اخیر به بحث و گفتگو پرداختند.

آنها نظریات و دیدگاه های خود را بحیث نمایندگان و فعالان حقوق زن اظهار و بیان داشتند و پیشنهادهای مشخص خویش را مبنی بر طرح و غنای یک اعلامیۀ واحد و مشترک از نام و موضع زنان کشور ارائه نمودند.

اشتراک کننده گان این نشست، منافع زنان را مکمل مصالح کلی جامعه دانستند و از صلح استراتژیک و پایدار در چوکات قانون اساسی کشور، حمایت نمودند.

آنها دراخیر سخنان خویش ابراز نمودند که همچون جلسات و نشست ها برای تقویۀ موضع واحد زنان ادامه خواهد یافت و نمایندگان، صدای رسای زنان افغانستان را از تریبون های لویه جرگه و مذاکرات صلح، به سطح ملی و بین المللی به گوش جهانیان خواهند رساند.