سفر معین مالی و اداری به ولایت هرات

محترمه نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان ج.ا.ا با جمعی از هیات همراه شان به تاریخ 10/7/1397 به مدت دوروز در یک سفر رسمی به ولایت هرات سفر نمودند .

بانو مصلح دراین سفرمحمد آصف رحیمی  والی ولایت هرات را در دفترکارش ملاقات نموده و در مورد افزایش حضور زنان در ادارات دولتی تاکید نموده و جانب مقابل وعده سپرد تا زنان و بانوان بیشتری را به سطوح رهبری در پست های بالا رتبه نهادهای سکتوری ولایت هرات جلب و جذب خواهد نمود.

همچنان خانم مصلح با ریس و کارمندان ریاست امور زنان ولایت هرات دیدار نموده پیرامون مشکلات و دست آوردهای آن اداره و راه حل های بهبود کار در مشکلات اداری ،مراقبت از باغ زنانه هرات  ،خانه امید ،عرضه خدمات روانی برای زنان متضرر به خشونتها در آن ولایت  بحث و گفتگو صورت گرفت.

در حاشیه این سفر از خانه امید ولایت هرات که  30 تن بانو و خانم در آنجا به سر میبرند دیدار نموده وگفت:" زنان و دختران متضرر به خشونتهای خانوادگی که در این مرکز به سر میبرند از جانب مسولین خانه امید ، برای کاهش و حل مشکلات خانوادگی ایشان  جدا" توجه و کار صورت گیرد و نگذارند که این بانوان در حالت بی سرنوشتی به سر برند."

معین مالی و اداری وزارت امور زنان کشور در آخرین روز سفر که برنامه آموزشی برای رهنمایی کمپاین های انتخاباتی برای 20 تن از نامزد وکلای زن درانتخابات آینده ولسی جرگه  که در ریاست امور زنان ولایت هرات دایر گردیده بود اشتراک نموده و در مورد کمپاین های انتخاباتی به بانوان این ولایت سخنرانی نمود.