ملاقات معین مالی و اداری وزارت امور زنان با مشاور حکومتداری و حل منازعه دفتر آکسفام

خانم نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان با خانم آنیندیتا دوتا رای  مشاور حکومتداری و حل منازعه دفتر آکسفام به تاریخ 6 سنبله 1397 خورشیدی در دفتر کاری شان ملاقات و گفتگو نمودند.

هدف از این ملاقات، هماهنگی برنامه "حمایت از کاندیدای زن در انتخابات پارلمانی شورای ولسوالی ها" به منظور کمک و ارتقای ظرفیت آنان در چارچوب تفاهمنامۀ استراتیژیک که قبلاً با وزارت امور زنان امضا شده بود، انجام گرفت.

معین مالی و اداری وزارت امور زنان ضمن خوش آمدید، بیان داشت: " وزارت امور زنان قرار است برنامه های ظرفیت سازی و آموزشی کاندیدای زن در انتخابات پارلمان شورای ولسوالی ها را تطبیق نماید."

این برنامه قرار است در دو لایت (هرات و دایکندی) برای خانم های کاندید در انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها تطبیق شود.

خانم مصلح در ادامه بیان داشت:"کار روی طرح این برنامه آموزشی از سوی وزارت امور زنان جریان داشته که با هماهنگی ریاست های امور زنان ولایات و نهاد های همکار عملی خواهد شد".

سپس خانم آنیندیتا دوتا رای ضمن خرسندی از این ملاقات، افزود:" ما همکاری لازم در بخش های  تخنیکی و مالی این برنامه خواهم داشت، وی ادامه داد؛ وزارت امور زنان و دفتر آکسفام در زمینه عملی سازی این برنامه کار خواهند کرد و پیشرفت فعالیت های شانرا با همدیگر شریک خواهند ساخت".