جلسه کمیته توانمندسازی زنان

جلسه کمیته توانمند سازی زنان امروز یک شنبه مورخ 28/11/1397ه.خ  تحت ریاست الحاج دلبرنظری وزیر امور زنان ج.ا.ا  در تالار کنفرانسهای وزارت امور زنان برگزار شد.

در این جلسه معینان وزارتخانه های خارجه، عدلیه، اطلاعات و فرهنگ، معارف، تجارت و اقتصاد، نماینده ریاست اجرائیه کشور و جمعی از روسای وزارتخانه های کشوراشتراک

نموده و کمیته اجرایی توانمندی زنان در رابطه به فعالیتهای 1396 پرزینتیشن را ارائه نمودند.

در ابتدای جلسه وزیر امور زنان ضمن خوش آمدید و سپاس ازحضورو همکاری های همیشگی اعضای جلسه گفت:"وزارت امور زنان نیازمند همکاری های شما در بخش توانمندسازی زنان افغان است  ما زمانی در کارهای خود موفق میشویم که همکاری های شما با این وزارت ادامه داشته باشد."

قابل تذکر است در اخیر جهت بهبود کار، از طرف اعضا پیشنهاد گردید که منبعد هفته یک مرتبه جلسه دایرگردد.