ملاقات وزیر امور زنان با داکتر سمیع حامد

الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان ج.ا.ا  داکتر سمیع حامد مشاور ارشد نوآوری امور فرهنگی ریاست جمهوری کشور را امروز شنبه مورخ 24 /1/1398 در دفتر کار مقام، ملاقات نمود .

هدف از این دیدار، پیشنهاد همکاری و تسهیل نمودن طرحهای جدید وزارت امور زنان برای بهبود زندگی زنان افغانستان است که از طرف داکتر حامد این طرحها مورد تسهیل قرار گرفته و در آینده به همکاری دو جانب عملی خواهند شد.

 

وزیر امور زنان ضمن قدردانی از تشریف آوری داکتر حامد گفت ": ما بانوانی داریم که بعد از حکومت انتقالی و آغاز کار وزارت امور زنان ، در بخش های توانمندسازی اقتصادی زنان و آگاهی ها از طریق ورکشاپها در داخل و خارج کشور آموزش دیدند ولی زمینه کار برای شان مساعد نگردیده است ." وی همچنان افزود" رهبری وزارت امور زنان ابتکارات زیادی را به خرچ داده است که توسط سفر های ولایتی به همکاری روسای ولایات از دورترین نقاط و ولسوالیها نیازمندی های زنان ولایات جمع آوری گردیده و همچنان این وزارت در 5 زون کشور به همکاری والی و ریس امور زنان ولایات سمپوزیم ها را برای زنان راه اندازی و نیازمندی های زنان افغان شناسای گردیده وپروپوزلها برای برنامه های آینده به بانوان در ولایات آماده گردید که به کمک موسسات دولتی و غیر دولتی ودر صورت  آرامش در کشور، امسال برای زنان قرا و قصبات برنامه های بهتری را این وزارت در نظر دارد.

در اخیر تندیسی که در آن منبرگوهر شاد بیگم تزیین گردیده بود به مشاور ارشد نو آوری امور فرهنگی ریاست جمهوری به پاس خدمات و فعالیتهای که در راستای کارکردهای فرهنگی برای بانوان افغان نموده اند از جانب وزیر امور زنان کشور تفویض گردیده

در اخیر داکتر سمیع حامد از سینما زینب وزارت امور زنان دیدن نموده و وعده هر نوع همکاری در تزیین و دیکور سینما زینب را دادند .