اعلامیۀ مطبوعاتی وزارت امور زنان مورخ 28-6-1397

به اساس گزارش های رسیده از ریاست امور زنان ولایت بلخ ؛ خانمی به اسم لیلما که 24 سال دارد نسبت افزایش خشونتهای خانوادگی ، خود را آتش زده است .

  • همچنان بانوی به اسم شریفه که 22 سال داشت با خوردن زهر خود کشی نموده است .
  • مرکز خبرگذاری  پیک گزارش میدهد که نسبت اعمال خشونتهای خانوادگی در ولایت دایکندی ، ماهانه دو تا سه بانو مجرد و متاهل از خانه های شان فرار میکنند . ریاست امور زنان ولایت دایکندی با تائید این مطلب گفته است که در چهار ماه نخست سال- 11 بانو نسبت به دلایل گونا گون از خانه فرار نموده اند .

وزارت امور زنان ج.ا.ا ضمن تقبیح این اعمال زشت که خلاف ارزشهای اسلامی می باشد از نهاد های امنیتی ، عدلی و قضایی کشور میخواهد که با در نظرداشت قوانین نافذه کشور ، مجرمین این قضایا را به کیفر اعمال شان برسانند و از علما کشور میخواهد در خطبه های نماز بر علیه خشونتها خانوادگی تبلیغ نمایند تا باشد در خانواده ها فرهنگ خشونت علیه زن کاهش یابد .

 

هیات رهبری وزارت امور زنان