اجماع ملی زنان افغان برای صلح در ولایت سمنگان

اجماع ملی زنان افغان برای صلح با شعار ( جنگ بس است) به تاریخ هشتم عقرب 1397 خورشیدی در ولایت سمنگان برگزار گردید.

دراین اجماع ، الحاج دلبرنظری وزیر امورزنان ج.ا.ا وهیات همراه شان ؛ عبداللطیف ابراهیمی والی ولایت سمنگان، مشاور بانوی اول کشور، اعضای مرکزی ومحلی شورای عالی صلح،  رییس امور زنان ولایت سمنگان جمعی  کثیری  از متشبثین، علما وروحانیون، ولسوال ها، استادان دانشگاه ، فعالین جامعه مدنی، محصلین ومتعلمین  مکاتب اشتراک نموده بودند.

وزیر امورزنان کشوردر مورد مسوولیت های وزارت امور زنان در بخش ارتقای ظرفیت زنان، بلند بردن آگاهی حقوقی ، توانمند سازی، بسیج ومشارکت زنان در تمام بخش ها ازجمله شمولیت زنان در پروسه صلح از طریق شورای عالی وتمام پروسه های ملی کشورصحبت نموده وپس از آن  ، والی ولایت سمنگان در مورد نقش کلیدی زنان درامر تامین صلح، موانع و چالش های موجود دراین راستا و دریافت راه حل ها صحبت نمود.

برنامه با راه اندازی پنل به اشتراک چهار تن از خانم ها در رابطه به نقش زنان درایجاد صلح ونقش مثبت آنها منحیث میانجی درحل منازعات صحبت نموده و اضافه کردند که زنان میتوانند به عنوان مادر واولین استاد ورهنمای افراد جامعه ؛ نقش تاثیر گذار در نهادینه ساختن فرهنگ بخشش داشته باشند. درختم برنامه به سوالات اشتراک کننده گان از سوی پنلست ها پاسخ ارایه گردیده  و پیشنهادات اشتراک کننده گان مبنی برازدیاد ولسوال های زن در ولایات، ایجاد مراکز حمایوی در مرکز ولایت سمنگان و جذب زنان تحصیلکرده در تشکیل شورای کمیته ولایتی ؛ مورد بررسی قرار گرفته وبرنامه با خوانش قطعنامه به پایان رسید.