اعلامیه

چنانچه که دیده میشود دربعضی از رسانه های اجتماعی خبر کاملا ً غلط نشر گردیده که گویا وزارت امورزنان قانون که درآن (مرد حق ندارد بیشتر از 14 ثانیه به زن ویا دختر نگاه کند و مطابق این قانون ده هزار افغانی جریمه خواهد شد)

وزارت امورزنان به قاطعیت این شایعه را رد میکند.