هفت تن از کارمندان وزارت امور زنان طبق قانون تقاعد نمودند

محفل که به مناسبت تقاعد تعدادی از کارمندان وزارت امور زنان به روز چهارشنبه، مورخ 15حوت 1397 هجری خورشیدی در تالار سینما زینب تدویر شده بود، محترمه نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان، روسأ و تعدادی از کارمندان این وزارت اشتراک کردند.

معین مالی و اداری وزارت امور زنان ضمن قدردانی از خدمتگذاری و زحمت‌کشی آنها در مدت دوره خدمت شان به مردم افغانستان، گفت: وزارت امور زنان از کارهای شما تقدیر و تحسین می نماید. امید دارم که در دیگر بخش‌های زندگی از تجارب شما استفاده خوب وموثرصورت گیرد و مصدر خدمت به مردم شوید.

همچنان در این برنامه محمد ادریس لطیفی رییس منابع بشری وعزیز الرحمن احمدی رییس دفتر وزارت امور زنان، صحبت نموده، از کارکردهای متقاعدین به نیکی یاد کردند.

در پایان محفل، آنهای که مطابق به قانون به تقاعد سوق داده شدند به پاس کارکرد های دوره خدمت شان از سوی وزارت امور زنان، سپاس نامه دریافت کردند.