اعلامیه مطبوعاتی 1398/1/11

بر اساس ایمیل رسیده از ریاست امور زنان ولایت غور بانوی به اسم حنیفه بنت احمد مسکونه قریه دهن احصارک ولسوالی شهرک ولایت غور مبنی بر اینکه از شوهرش تفریق گرفته از سوی گروه های مخالف حکومت در محضر عام محکمه صحرای شده و مورد لت و کوب قرار گرفته است.

هیات رهبری وزارت امورزنان د.ج.ا.ا. هر نوع خشونت علیه زنان را محکوم نموده و آن را خلاف ارزش های دینی و انسانی می داند، از نهاد های عدلی و قضایی خواستار رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان می باشد و از عالمان دین نیز تقاضا می نماید تا در خصوص آگاهی دهی از حقوق زنان بر اساس ارزش های دینی، اسلامی و انسانی بی‌پردازند تا اینکه مانع خشونت علیه زنان گردند.

 

رهبری وزات امور زنان