ملاقات وزیر امور زنان با ایمراد ورادیو

جلالتماب الحاج دلبر نظری وزیر امور زنان ج.ا.ا، ایمراد ورادیو ریس عمومی پروگرامهای حمایت سکتورعدلی افغانستان  (j.s.s.p) را روزشنبه مورخ 21/2/ 1398در دفتر کارش ملاقات نمود .

هدف از این دیدار، بحث وتبادل نظر در مورد تفاهمنامه کاری دفتر (j.s.sp) در بخشهای اداری با وزارت امور زنان بوده است .

وزیر امور زنان ضمن قدردانی ازهمکاریهای دفتر مذکور با وزارت و ریاستهای ولایتی امور زنان گفت”: وزارت امور زنان یک نهاد تازه ایجاد و جوان درکابینه دولت بوده  و دفترj.s.s.p در 5 بخش مهم کاری با ریاستهای مرکزی وزارت امور زنان همکاری های موثر نموده است که ما خواهان همکاریهای بیشتر شما در ولایات وولسوالیهای دور دست کشور هستیم ."

وی همچنان خواهان آموزشهای ارتقای ظرفیت کارمندان جدید التقرر مرکز و ولایات کشور شد که در بخشهای اداری باید این کارمندان آموزش داده شوند.

   آقای ورادیو گفت :"در گذشته ها دفتر j.s.s.p با وزارت امور زنان روی برنامه های زیادی کار و فعالیت می نمود ولی نظربه اوضاع امنیتی ،برنامه های ما با این وزارت محدود شده است .اکنون میخواهیم که برنامه های خوب و بهتر را با این وزارت داشته باشیم ."

الحاج سپوژمی وردک معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان در مورد دیتابس آنلاین s.m. c که سیستم ثبت ومدیریت قضایای جزایی، تجارتی و مدنی در سراسر افغانستان است باید میان وزارتهای عدلیه، دفاع ، وزارت امور زنان، لوی څارنوالی، پولیس، محاکم سه گانه، امنیت ملی، انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان جهت اخذ هر چه عاجل آمار خشونتها صحبت نمود .

همچنان نبیله مسلح معین مالی و اداری این وزارت در مورد ایجاد تشکیل جدید وزارت با آقای ورادیو صحبت نموده وتاکید بر جلب وجذب مشاورین ورزیده ، راه اندازی آموزشهای طویلمدت اداری به اساس نیازمندی کارمندان جدید التقرر را ضروری دانسته و از دفتر جی اس اس پی در موارد تذکر یافته درخواست همکاری نمود .