پروسه گزینش برای جرگه مشورتی صلح

پروسه گزینش نماینده های زنان در جرگه مشورتی صلح به روز شنبه مورخ 24 حمل 1398 هجری خورشیدی با راه اندازی انتخابات شفاف از سوی کارمندان وزارت امور زنان و دیگر ادارات و حومه های شهر کابل در وزارت امور زنان برگزار شد.

قابل یاد آوریست که در جرگه مشورتی صلح قرار است در ماه آینده با حضور 2500 تن برگزار شودکه 30% آن را زنان تشکیل میدهد، در این جرگه به وزارت امور زنان 35 نماینده زن هم از مرکز و 34 ولایت به منظور اشتراک و نظر خواهی درنظر گرفته شده است.