ملاقات معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان با رییس جندر و جوانان دفتر USAID

الحاج سپوژمی وردک؛ معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان با خانم فلوران ولی؛ رییس جندر و جوانان دفتر USAID و تیم کاری شان، به تاریخ 14 عقرب به دفتر کار اش ملاقات کرد.

هدف از این ملاقات، صحبت در مورد پروگرام جدید موسسه USAID و چگونگی سهم زنان در این پروگرام (زراعت و مالداری)، عنوان شده است.

ابتدا معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان از پروگرام زراعت و مالداری موسسه USAID استقبال نموده، انکشاف زراعت و مالداری را یکی از ضرورت و نیاز اساسی مردم افغانستان دانست و افزود:"زنان تنها از طریق کار در دفتر توانمند نشده بل مهارت های خاص که در بخش زراعت و مالداری دارند نیاز به حمایت و همکاری دارند." وی همچنان روی آموزش پروسس سبزیجات و افزایش لبنات و زمینه سازی مارکیت برای فروش محصولات زراعتی و حیوانی آنان نیز صحبت نمود.

سپس خانم ولی در مورد پروژه جدید دفتر USAID، صحبت نموده، افزود :" پروگرام جدید دفتر USAID، در مورد انکشاف زراعت و مالداری در 34 ولایت افغانستان تطبیق میشود، که هنوز روی پلان آن کار میکنیم و در زمینه چگونگی سهم زنان خواهان همکاری وزارت امور زنان میباشیم."

در ادامه خانم وردک، ضمن ستایش از تحت پوشش قرار دادن تمام ولایت کشور دراین  پروگرام، پیشنهاد نمود تا زنان بیوه ، بی سرپرست و مهارجرین بیشتر از همه از این پروگرام مستفید گردد و جهت تطبیق بهتر این برنامه از نزدیک با زنان روستا صحبت نماید.