گزارش سفر معین مالی واداری وزارت امور زنان به ولایت کاپیسا

  محترم نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان در رأس یک هیأت، جهت اشتراک در همایش گرامیداشت از 25 نوامبر روزجهانی محو خشونت علیه زنان به روز سه شنبه مورخ 6 قوس 1397 هجری خورشیدی، عازم ولایت کاپیسا شد.

  نخست معین مالی و اداری وزارت امور زنان با هیأت همراه شان حسینه مخلص رییس ارتباط ولایت، شهره بانو ابراهیمی رییس امور حقوقی، نفیسه کوهستانی رییس ارزیابی و منژه طیب زاده از سوی شکیبا سیفی کمال رییس و کارمندان ریاست امور زنان، مورد استقبال گرم قرار گرفت.

  این همایش که از سوی ریاست امور زنان ولایت کاپیسا تدویر گردیده بود عزیزالرحمن تواب معاون مقام ولایت، عبدالصیبر خپلواک فرمانده امنیه، حسین سنجانی رییس شورای ولایتی، روسای دوایر دولتی و خصوصی، علمأ دین، زنان و فعالین مدنی ولایت کاپیسا اشتراک نموده بودند. 

  محترم نبیله مصلح معین مالی و اداری وزارت امور زنان، ضمن قدرانی از برگزار کنندگان همایش گرامیداشت از 25 نوامبر، گفت؛ خشونت یک پدیده جهانی است که مربوط به قوم، زبان و مذهب خاص نمی شود، ولی  به منظور کاهش خشونت علیه زنان در افغانستان باهم هم‌صدا شویم و مبارزه با خشونت علیه زنان را آغاز نمایم.

   معین مالی و اداری وزارت امور زنان خطاب به اشتراک کنندگان این همایش، گفت؛ نیاز است مبارزه با خشونت علیه زنان را نخست از خانواده ها شروع کنیم، تبعیض که میان فرزندان(دخترها و بچه ها) وجود دارد، برداریم به دختران اجازه دهیم به مکتب بروند، در غذا، تحصیل و برخورد اجتماعی با آنها تبعیض قایل نشویم. زمانی‌که عدالت را در خانوده‌ها تأمین نمودیم خشونت علیه زنان در اجتماع کاهش خواهد یافت.

   همچنان معین مالی وزارت امور زنان، صلح عدالت محور را از ضرورت های مهم و اساسی مردم افغانستان دانسته بر صلح توأم با حفظ دستآوردهای زنان در یک نیم دهه پسین تأکید نمود. ازسوی هم خانم نبیله مصلح از زنان ولایت کاپیسا تقاضا نمود در پروسه انتخابات پیش‌رو اشتراک نمایند و از حق رای خود به اشخاص‌که به زنان خدمت می‌نمایند، استفاده کنند.

   عزیزالرحمن تواب معاون ولایت کاپیسا، بیان داشت؛ حراست و صیانت از زنان از وظایف مردان است. برتری جوی مناسب حال مردان نیست با زنان به خوبی و نیک رفتار نمایم و جایگاه آنها را در مقام بزرگ انسانی جستجو کنیم.

    از سوی‌هم حسین سنجانی رییس شورای ولایتی کاپیسا، نقش زنان را در اجتماع با اهمیت دانسته از مردم خواست در تربیه فرزندان شان حق مساوات را در نظر بگریند و بر حمایت از زنان تأکید نمود.

   همچنان در این همایش رییس حج، ارشاد و اوقاف، مژگان صدیقی عضوی سارنوالی منع خشونت علیه زن، رییس معارف، رییس شبکه زنان برای زنان و رییس حوزه دریای ولایت کاپیسا روی اهمیت و جایگاه زنان صحبت نمودند.

   از سوی‎‌هم شاگردان لیسه نسوان نساجی ترانه‌های را در وصف و جایگاه زن و شاگردان لیسه عالی میرمسجدی خان تمثیلی را به منظور ( به خشونت علیه زن نه بگویم) اجرأ کردند. همچنان در حاشیه این جلسه محصولات تولیدی زنان به نمایش گذاشته شده بود.