عنوان پُست ریاست منابع بشری - وزارت امور زنان

عنوان پُست ریاست منابع بشری

برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج

 

شمارۀاعلان وظیفه:    

 

عنوان وظیفه:

رئیس منابع بشری

تعداد بست:

1

بست:

2

وزارت/اداره:

بخش مربوطه:                   

امورزنان

معینت مالی و اداری

تاریخ اعلان:                   

15/05/2017

تاریخ ختم اعلان:

28/05/2017

 

 

هدف وزارت امور زنان:

شصت و شش سال قبل (1322هـ ش) در زمان سلطنت محمدظاهرشاه اتحادیه بیست نفری زنان بنابر ضرورت زمان نهادی را تحت نام مؤسسه عالی نسوان به منظورتشکل، آموزش و روشنگری زنان افغانستان ایجاد گردید.

مؤسسه مذکور در سال (1342 هـ ش) شامل تشکیل وزارت کار و امور اجتماعی گردیده که بعداً تحت نام میرمنوتولنه (مجتمع زنان) مسمی گردید و بعداً به کلوپ مرکزی نسوان مبدل گردید.

بعد از کودتای (7ثور1357هـ ش)، شورای سراسری زنان به حیث یک سازمان اجتماعی/سیاسی تشکیل شد که با استفاده از امکانات دولتی فعالیت های خویش را به پیش میبرد.

بعد از ورود طالبان به کابل در سال (1375هـ ش) مؤسسه عالی نسوان و میرمنوتولنه (مجتمع زنان) با هم مدغم گردیده و در عوض مردان در این بخش استخدام گردیدند.

بعد از فروپاشی امارت اسلامی طالبان، وزارت امور زنان به اساس توافقات کنفرانس بین المللی بن آلمان در ماه قوس سال (1380هـ ش) به حیث یکی از ارکان قوه اجرائیه اداره مؤقت معرفی گردید.

ستراتیژی وزارت امور زنان که قبلاً معطوف به پیش برد امورات خیریه بود، در سال (1382هـ ش) تغییرات قابل ملاحظه در آن رونما گردیده و این نهاد تبدیل به یک ارگان پالیسی ساز گردید.

از آن به بعد وزارت امور زنان در قالب چنین چارچوبی اجراآت و فعالیت های خویش را تنظیم نموده که فعالیت های عمده این نهاد  را پالیسی سازی جهت بهبود وضعیت اقتصادی/اجتماعی/سیاسی/حقوقی . . . زنان، آموزش و ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت/ادارات دولتی پیرامون موضوعات مربوط جندر (تساوی جنسیت)، نظارت از بودجه اختصاص یافته سایر ادارات است

هدف برنامه CBR:

برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است .

هدف وظیفه:

مدیریت و نظارت از تطبیق پالیسی ها در راستاي  سازماندهی و  پلانگذاری منابع بشری در مطابقت به قوانین و مقررات  نافذه.

مسئولیتهای وظیفوی:

 1. طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن اهداف استراتیژیک وزارت؛
 2. طرح و تدوین، استراتیژی میان مدت منابع بشری، رهنمود کلی منابع بشری، طرزالعمل ها و رهنمود های آموزش و ارتقای ظرفیت و کارآموزی.
 3. نظارت از تطبیق استراتیژی ها و پالیسی های منابع بشری در وزارت به منظور تطبیق موثر آن.
 4. طرح و دیزاین پالیسی تشکیلاتی اداره مربوط وشریک ساختن آن با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی.
 5. تامین ارتباط با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، وزارت مالیه و سایر ادارات پیرامون پالیسی های منابع بشری و رهنمود های مربوط.
 6. نظارت و مدیریت از پروسه نیازسنجی آموزشی و برنامه های ارتقای ظرفیت تمام کارمندان وزارت
 7. تامین ارتباط با نهاد های همکار وزارت امورزنان جهت جذب کمک مالی و تخنیکی جهت تقویت و انتقال مسؤلیت های برنامه های آموزشی به وزارت اموزنان .
 8. طرح طرز العمل و تدارک  بورس های برنامه های تحصیلی، حرفوی، آموزش های دراز مدت و کوتاه مدت وزارت، بمنظور بلند بردن سطح تحصیل و دانش کارکنان.
 9. نظارت وكنترول از ترتیب پیشنهادات تقرر، تبدل، عزل، تقاعد، قدم، توزیع، سجل ، استعفا و انفکاک کارکنان ،صحت ،رفاه، مصئونيت، نظم و دسپلين اداری وخدماتی غرض  اتخاذ تصامیم مقام عالی.
 10. نظارت واشتراك در پروسه استخدام کارکنانی که از طریق رقابت آزاد استخدام میشوند جهت شفافيت بهترامور طبق طرزالعمل های مربوط.
 11. نظارت واشتراك در پروسه ارزيابي اجراآت سالانه کارکنان وزارت .
 12. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری بخش ریاست منابع بشری.
 13. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط.
 14. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛
 15. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون  کارکنان خدمات ملکی.
 16. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
 17. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

 

نتایج متوقع:

الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.

گزارش دهی:      

رئیس منابع بشری به معین مالی و اداری گزارش میدهد.

تحصیلات و تجارب:

 1. حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده (7) و (34)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
 2. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های: اداره عامه، اداره و تجارت، مدیریت منابع بشری، پالیسی اداره عامه، حقوق، مدیریت عمومی (General Management) و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
 3. حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
 4. بلدیت کامل به یکی از زبان های رسمی (دری و پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.
 5. مهارتهای کامپیوتری مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:

 • کاندیدان محترم مکلف هستند تا از فورم رسمی درخواستی برنامه (سی بی آر) ریاست واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج استفاده نمایند. هیچ نوع درخواستی بدون فورم مشخص CBR قابل پذیرش نمی باشد .

جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به ریاست منابع بشری وزارت اُمور زنان و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند
http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page

 • متقاضیان که سابقه کاری در ادارات دولتی دارند مکلف به ارایه خلص سوانح معتبرو جدید از اداره مربوط اند.
  متقاضی استخدام که سابقه کاری منحیث کارکن قراردادی در ادارات دولتی دارند مکلف به ارایه تصدیق کاری که به تایدی اداره مربوط رسیده باشند ؛ اند.
 • متقاضی که در موسسات غیر دولتی داخلی و شرکتهای خصوصی داخلی وخارجی سابقه کاری دارند مکلف به ارایه و تصدیق کاری ؛ کاپی قرارداد و تصدیق مالیه دهی میباشد.
 • متقاضی که سابقه کاری در موسسات و سازمانهای بین المللی (چند جانبه ؛ دو جانبه و سازمان های غیر انتفاعی بین المللی) را دارند مکلف به ارایه سند تصدیق تجربه کاری تاید شده اداره مربوطه مبیاشد.
  متقاضی که دارای تجارب کاری خارج از کشور میباشند مکلف اند تا تجربه کاری شانرا از طرف نمایندگی سیاسی جمهوری ا.ا (سفارت یا کنسولگری) تاید شده باشد.
 • اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
  اسناد تحصیلی متقاضیان که در خارج از کشور تحصیل نموده باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان تاید شده باشد.
 • هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند
 • کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق مع اسناد تحصیلی و تجربه کاری ؛ قبل از ختم تاریخ اعلان به ریاست منابع بشری وزارت اُمور زنان تسلیم نمایند و یا به ایمیل آدرس منابع بشری وزارت اُمور زنان    (mowa.hrd@gmail.com) ارسال نمایند.

کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق‌الذکر را جداً رعایت نمایند.
• 
کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن ناقص ارزیابی گردیده و هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمی‌شود..
• 
کاندیدان محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل تماس گیرند.
0202946363
0700212999