عنوان وظیفه : رئیس امور حقوقی - وزارت امور زنان

عنوان وظیفه : رئیس امور حقوقی

لایحه وظایف

.............................................................................................................................................................................

عنوان وظیفه      : رئیس امور حقوقی                                                   

وزارت /اداره      : وزارت  امور زنان

موقعیت            : کابل

بخش                : معینیت پالیسی و مسلکی

بست                : ( 2 )

گزارشدهی به      : معین پالیسی ومسلکی  

گزارشگیری از    : مدیراجرائیه، امردسترسی زنان به عدالت ،امر طرح و بازنگری اسناد تقنینی وسکرتر دارالانشای کمیسیون عالی

                         منع خشونت

کود                 : ( 38 - 90 -03 – 026)

 هدف وظیفه :طرح ،بازنگری قوانین  و تطبیق پالیسی های حقوقی به منظور تامین حقوق شرعی و قانونی  زن و فراهم ساختن

                 زمینه های کاهش خشونت علیه زنان.

.............................................................................................................................................................................

شرح وظایف :

 •   ترتیب پلان های کاری، هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه ریاست جهت حصول اهداف.
 •   رهبری و مدیریت کارکنان  تحت اثر به منظور تسریع و بهبود رونداموررسیده گی به امور حقوقی.
 •  ارائه طرح ها ی  پیشنهادی  مبنی بر بازنگری و تعدیل قوانین ، مقرره ها وسایر اسناد تقنینی ازدیدگاه جندر به منظور 
 • حمایت از حقوق زنان و اطفال.
 •  تامین ارتباط ، هماهنگی  وتشریک مساعی با نهادهای حکومتی وغیر حکومتی به منظور عرضه خدمات حقوقی(گرفتن
 • وکیل مدافع برای خانمها) .
 •  حصول اطمینان از پیگیری قضایای زنان درمحاکم و حارنوالی و دفاع از حقوق زنان در تمام نهاد های عدلی وقضائی بمنظور تامین حقوق وعدالت اجتماعی زنان.
 •  نظارت ازتحقق قانون منع خشونت علیه زنان ، تطبیق کنوانسیون (CIDAW) ،اعلامیه جهانی محو خشونت علیه زن ، قطعنامه 1325و شورای امنیت ملل متحد در پرتو پلان کاری ملی زنان  به منظورتثبیت جایگاه شرعی قانونی زنان درجامعه.
 •  طرح ونظارت ازتطبیق پلان های تنویروآگاهی دهی زنان از حقوق قانونی شان در فامیل ،اجتماع  وکشوربمنظور استفاده سالم از نیروی انسانی زنان در ساخت وساز کشور.
 • ارزیابی کیفیت اجراآت کارکنان تحت اثرومعرفی پرسونل مربوطه به برنامه های آموزشی به منظور ارتقای ظرفیت وسطح مؤثریت کاری.
 •  اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامها، مطابق قوانین، مقرره ها واهداف وزارت سپرده می شود. ..................................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حداقل برای این بست، در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

 

 1.  درجه تحصیل:
 • لیسانس حقوق یا شرعیات،  به درجه های بالاتر تحصیلی ترجیح داده می شود.

 

 1.  تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه):
 •   سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

 

 1. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره ):
 • پلان گذاری، اداره، مفاهمه و ارتباطات، امور حقوقی، دانستن لسان انگلیسی و  استفاده از كمپيوتر و انترنت.

.................................................................................................................

       اشخاص واجد شرايط ازتاريخ نشر اعلان 23/2/1396 الی 3/3/ 1396 ميتوانند فورمه های مخصوص درخواستي را ازساعت 8 قبل ازظهر الي ختـــم رسميات از مـــدیـــریت عمومی استخدام مرکزی آمـــریت استخدام ریاست منابع بشری  واقــع شهر نـو جـــوار سينمازينب اخـذ ، وبعـــد از خانـه پــري دوبـاره بــه شعبه مربـــوط بسپــــارنــد، درصورت ضرورت بــــــه شمــاره تيلــــفون ( 0700212999 ) تماس بگيريد  معلومات لازم ارائه خواهند شد .