اعلان کاریابی 29 بست وزارت امورزنان

عنوان پست بست موقعیت تاریخ نشر اعلان تاریخ ختم اعلان دانلود لایحه وظایف

کارشناس پلان و گزارشدهی امور اجتماعی و فرهنگی

 

4

 

ریاست پالیسی وپلان

 

1397/6/17

 

1397/6/31

 

لایحه وظایف

کارشناس پلان و گزارشدهی امور اقتصادی و سیاسی

4

 

ریاست پالیسی وپلان

 

1397/6/17

1397/6/31

لایحه وظایف

کارشناس پالیسی های سکتور اقتصادی و ملی

4

ریاست پالیسی وپلان

 

1397/6/17

1397/6/31

ولایحه وظایف

کارشناس بودجه پاسخگوی جندر

4 ریاست پالیسی وپلان

1397/6/17

1397/6/31

لایحه وظایف
 کارشناس توسعه مشارکت زنان در امور رهبری و انتخابات 4 ریاست توانمند سازی 1397/6/17 1397/6/31 لایحه وظایف
کارشناس هماهنگی و حضور زنان در سکتور امنیت 4 ریاست توانمند سازی زنان 1397/6/17 1397/6/31 لایحه وظایف
کارشناس امور تحصیلی 4 ریاست توانمند سازی زنان 1397/6/17 1397/6/31

لایحه وظایف

کارشناس هماهنگی امور هنری و ادبی 4 ریاست توانمند سازی زنان 1397/6/17 1397/6/31 لایحه وظایف
         
مدیر عمومی تحلیل و توحید گزارشات 4 ریاست امورحقوقی 1397/6/17 1397/6/31 لایحه وظایف
کارشناس مطالعات شرعی 4 ریاست امورحقوقی 1397/6/17 1397/6/31 لایحه وظایف
         
کارشناس طرح برنامه های دادخواهی 4 ریاست امورحقوقی 1397/6/17 1397/6/31 لایحه وظایف
آمر بازنگری های حقوقی 3 ریاست امورحقوقی 1397/6/17 1397/6/31 لایحه وظایف
کارشناس هماهنگی با نهاد های حقوقی 4 ریاست امورحقوقی 1397/6/17 1397/6/31 لایحه وظایف
کارشناس نظارت از تطبیق قوانین 4 ریاست امورحقوقی 1397/6/17 1397/6/31 لایحه وظایف
           
مدیر عمومی مساعدت های حقوقی 4 ریاست مراکز حمایوی 1397/6/17 1397/6/31 لایحه وظایف
آمر ارجاع و پیگیری قضایا 3 ریاست مراکز حمایوی 1397/6/17 1397/6/31 لایحه وظایف
کارشناس نظارت از امور زراعت و مالداری 4 ریاست نظارت و ارزیابی 1397/6/17 1397/6/31 لایحه وظایف
کارشناس نظارت از امور کار 4 ریاست نظارت و ارزیابی 1397/6/17 1397/6/31 لایحه وظایف
کارشناس نظارت از امور تعلیمی و تحصیلی 4 ریاست نظارت و ارزیابی 1397/6/17 1397/6/31 لایحه وظایف
کارشناس نظارت از امور معلولین و معیوبین 4 ریاست نظارت و ارزیابی 1397/6/17 1397/6/31 لایحه وظایف
کارشناس نظارت از امور ورزشی، هنری وادبی 4 ریاست نظارت و ارزیابی 1397/6/17 1397/6/31 لایحه وظایف
آمر ارزیابی نتایج و دستآوردهای در قبال جندر و توانمند سازی زنان 3 ریاست نظارت و ارزیابی 1397/6/17 1397/6/31 لایحه وظایف
کارشناس ارزیابی امور امنیتی، رهبری و اضطراری 4 ریاست نظارت و ارزیابی 1397/6/17 1397/6/31 لایحه وظایف
کارشناس ارزیابی امور زراعت و مالداری 4 ریاست نظارت و ارزیابی 1397/6/17 1397/6/31 لایحه وظایف
کارشناس ارزیابی امور تعلیمی و تحصیلی 4 ریاست نظارت و ارزیابی 1397/6/17 1397/6/31 لایحه وظایف
کارشناس ارزیابی امور هنری ادبی و ورزشی 4 ریاست نظارت و ارزیابی 1397/6/17 1397/6/31 لایحه وظایف
مدیر عمومی دیتابیس 4 ریاست نظارت و ارزیابی 1397/6/17 1397/6/31 لایحه وظایف
سکرتر کمیته عالی جندر و امور زنان کابینه 3 ریاست نظارت و ارزیابی 1397/6/17 1397/6/31 لایحه وظایف
مدیر عمومی نرم افزار و سخت افزار 4 آمریت تکنالوژی 1397/6/17 1397/6/31 لایحه وظایف

جهت اخذ فورم درخواستی به اینجا کلیک نماید!

جهت اخذ معلومات بیشتر که ضمیمه فورم درخواستی میباشد به اینجا کلیک نماید!


لایحه وظایف

.......................................................................................................................................................

عنوان وظیفه       : مانیتورپروژه های ساختمانی انکشافی :

وزارت/اداره       : وزارت  امور زنان

موقعیت             : کابل      

بخش                :  آمریت تدارکات

بست                : (قرار دادی) تعداد یک بست

 

گزارشدهی به      : امر مربوطه

گزارشگیری از    : ندارد

کود                 :

.......................................................................................................................................................

  شرح وظایف :

 • ترتیب پلان های هفته وار، ماهوار، ربع وار وسالانه درمطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف تعیین شده .
 • ترتیب وتهیه اسکیج مشخصات ( بر آورد ) تخنیکی وساختمانی پروژه ها .
 • نظارت وبررسی از جریان تطبیق پروژه های ساختمانی در مرکز و ولایات در مطابقت به اسکیج ؛ نقشه وبرآورد اولی .
 • نظارت از تطبیق فیصدی کاروتصفیه حساب پروژه های ساختمانی وارائه گزارش آن .
 • تهیه پلان های عملی تطبیق پروژه ها مطابق پروپوزل های پروژه های انکشافی .
 • تهیه وارائه گزارش از تطبیق پروژهای ساختمانی درمطابقت با قرارداد بصورت ماهوار وربعوار وسالانه .
 • برآورد و اندازه گیری دقیق انجام امور ساختمانی تعمیرمرکز وزارت .
 • انجام سایرامورات حسب هدایت مقامات ذیصلاح .

.......................................................................................................................................................

شرایط استخدام :

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم: 

 

1 . درجه تحصیل:

 • دارای سند تحصیلی لیسانس ، رشته انجنیری ساختمانی  .

 

 1. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
 • حد اقل دوسال تجربه مرتبط به وظیفه .
 • آگاهی کامل از قانون تدارکات .

 

 1. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
 • مهارت پروگرام های ( AUTO CAD AND CIVAL 3D - MS OFFICE  ) .

 

     امتیازات:

 • معاش طبق پالیسی  NTA .

     اشخاص واجد شرایط از تاریخ 25/6/1397 الی تاریخ 8/7/1397 می توانند فورمه های مخصوص درخواستی را از ساعت ۹ قبل از ظهر الی  3:30  بعد از ظهر از آمریت استخدام ؛ ریاست منابع بشری وزارت امورزنان واقع شهر نو جوار شفاخانه ایمر جنسی اخذ بعد از خانه پوری دوباره تسلیم نماید .

درصورت ضرورت میتوانند برای حل مشکلات و جهت کسب معلومات بیشتر به ایمیل آدرس وشماره تماس ذیل با ما درتماس شوید:

 

Mowa.hrd@gmail.com   

شماره تماس ( 0700212999 )

جهت اخذ فورم درخواستی به اینجا کلیک نماید!