عنوان وظیفه: معتمد جنسی - وزارت امور زنان

عنوان وظیفه: معتمد جنسی

عنوان وظیفه       :  معتمد جنسی

وزارت/اداره      :  امورزنان

موقعیت            :  کابل

            بخش : ریاست مالی واداری / معینیت مالی واداری

بست               : (7)           یک بست

گزارش دهی به    :   مسول بخش مربوطه

گزارش گیری از:     ندارد

کود                :   (۰78– 04– ۹۰– 3۸ )

      

هدف وظیفه :   تنظیم اجناس داخل دیپو ها و درج آن در لست موجودی مطابق لایحه دیپوها .

..............................................................................................................................................

شرح وظایف:

 

  • کنترول به موقع از جنس ها و تنظیم اجناس مطابق لایحه دیپو ها
  • مهر لاک دیپو ها بعد از ختم رسمیات در حضور داشت هیئت توظیف شده
  • ترتیب لست معلوماتی اجناس موجود و اجناسی که داخل دیپو میگردد.
  • موجودی اجناس داخل دیپو در ربع اخیر سال در حظور داشت هیئت .
  • ارایه گزارش از صورت باقی و فاضل جمعدهی خویش با آمر مربوطه   .
  •  اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از جانب مسول بخش برایش سپرده میشود.

........................................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7)و (8) قانون کارکنان ملکی ذکر گردیده است .

1.حداقل درجه تحصیل:

  • ضرورت نیست به دارنده سوادابتدائی ترجیح داده میشود.

2.تجارب لازمه ( نوع ومدت زمان تجربه )

  • ضرورت نیست.

3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت – اموزش های داخل خدمت وغیره )

        اشخاص واجد شرايط ازتاريخ نشر اعلان 15/ 5 /1396 الی 28/ 5 / 1396 ميتوانند فورمه های مخصوص درخواستي را ازساعت 9 قبل ازظهر الي ختـــم رسميات از مـــدیـــریت عمومی استخدام مرکزی آمـــریت استخــــــدام ریاست منابع بشری واقــع شهر نـــــــو جـــوار سينمازينب اخـذ ، وبعـــد از خانـه پــری دوبـــــــاره بــه شعبــــــه مربـــوط بسپــــارنـــــد، درصورت ضرورت بــــــــه شمــــــــــاره تيلــــفون ( 0700212999 ) تماس گیرید معلومات لازم ارائه میشود .