اعلان کاریابی - وزارت امور زنان

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
عنوان وظیفه: معتمد جنسی
عنوان وظیفه : معتمد جنسی وزارت/اداره : امورزنان موقعیت : کابل بخش : ریاست مالی واداری / معینیت مالی واداری بست : (7) یک بست گزارش دهی به : مسول بخش مربوطه گزارش گیری از: ندارد کود ...
Aug 07, 2017 -