اعلان کاریابی - وزارت امور زنان

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
عنوان پُست ریاست منابع بشری
برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج شمارۀاعلان وظیفه: عنوان وظیفه: رئیس منابع بشری تعداد...
May 15, 2017 -
عنوان وظیفه : رئیس امور حقوقی
لایحه وظایف ............................................................................................................................................................................. عنوان وظیفه : رئیس امور حقوقی...
May 15, 2017 -