اعلان کاریابی - وزارت امور زنان

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
عنوان بست : رییس پالیسی و پلان
شماره : ARTF/CSMD/CBR/052-24/4/2017 عنوان بست : رییس پالیسی و پلان استخدام کننده : وزارت امورزنان بست : 2 تعداد بست 1 موقعیت : کابل ریاست : پالیسی و پلان تاریخ...
Apr 24, 2017 -