اعلان بورسیه تحصیلی پوهنتون آسیائی برای زنان

پوهنتون آسیائی برای زنان واقع شهر چیتاگانگ کشور بنگلادیش که تدریس آن با سیستم معیاری جهانی میباشد، از طرف ایالات متحده امریکا کمک مالی میشود و تنها دختران کشور های آسیائی در پوهنتون مذکور چانس ورود را از طریق رقابت آزاد به دست آورده میتوانند.

این پوهنتون برای سال تعلیمی 2019 میلادی یا 1398 هجری شمسی به تعداد 50 بورس تحصیلی را برای طبقه اناث که فارغ التحصیل صنف دوازدهم سال های1393 الی 1397 مکاتب دولتی باشند، و فیصدی نمرات شان از 70 % پائین نباشد در نظر گرفته است.

متقاضیان که به زبان انگلیسی به سطح عالی بلد و قادر به سپری نمودن امتحان به شکل کتبی و شفاهی باشند، جهت اخذ فورم درخواستی به دفتر موسسه برک مراجعه نمایند.

آخرین مهلت اخذ فورم 25 جنوری 2019  یا 15 دلو 1397 میباشد.

شماره های تماس : 0777302993 – 0704733293