کمپاین 16 روزهء محو خشونت علیه زنان- 2017

وزارت امور زنان

معینیت پالیسی و مسلکی

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه


کمپاین 16 روزهء محو خشونت علیه زنان- 2017

شعار اصلی : "از صلح درخانه تا صلح درجهان ؛ آموزش مصوؤن برای همه"

شعار عملیبیایید هیچ کس را فراموش نکنیم: خشونت علیه زنان را خاتمه بی بخشیم.

پس منظر:

بیست و پنجم نوامبر مصادف است با  روز بین المللی محو خشونت علیه زنان  و دهم دسمبر  با روز بین المللی حقوق بشر. کمپاین 16 روزه  خشونت مبنی بر جندر بهترین فرصتی است برای ریشه کن کردن  خشونت علیه زنان و دختران در سراسر جهان از آن تجلیل بعمل می آید. برای اولین بار، نخستین انستیتوت  جهانی رهبری زنان ، ابتکار کمپاین جهانی  را درسال 1991 هماهنگ و راه اندازی کرد.  کمپاین سرمنشی سازمان ملل متحد تحت عنوان "برای ازبین بردن خشونت علیه زنان متحد شوید"  که توسط ادارهء ملل متحد برای زنان تنظیم شده بود، دولت ها، افراد، سازمان های جامعه مدنی  را فرا خواند تا آگاهی مردم را برای محوخشونت علیه زنان بلند برده و گرایشات سیاسی و منابع و تقویت همکاری هارا افزایش دهد. هدف  کلی کمپاین، شامل نمودن افراد و نهادهای جامعه مدنی برای مبارزه با پدیده خشونت در سراسر جهان میباشد. کمپاین جهانی 16 روزه محو خشونت علیه زنان همه ساله راه اندازی گردیده و دربرگیرنده مناسبت های  مهم دیگر ذیل نیز میباشد.

 • بیست و پنجم نوا مبر: روز بین المللی محو خشونت علیه زنان 
 • بیست و نهم نوامبر:  روز بین المللی مدافعان حقوق بشری زنان
 • یکم دسمبر:   روز جهانی مبارزه با ایدز
 • سه دسمبر: روز بین المللی اشخاص دارای معلولیت
 • ده دسمبر : روزبین المللی حقوق بشر

کمپاین 2017، ماهیت اصلی یکی از اصول اساسی  اجندای 2030 برای انکشاف پایدار را تصدیق  میدارد ، این کمپاین،  امسال در همسویی با شعار: (بیایید هیچ کس را فراموش نکنیم: خشونت علیه زنان را خاتمه بی بخشیم) تجلیل میگردد. کمپاین 16 روزهء محو خشونت علیه زنان  امسال بیشتر روی شعار: از صلح درخانه تا صلح درجهان ؛ آموزش مصوؤن برای همه تاکید دارد. کمپاین جهانی، بر ضرورت صلح  ازطریق تعلیم  و تربیه سالم  و باکیفیت برای همه  تاکید داشته تا بتوان از این طریق خشونت علیه زنان و دختران محو گردد.

وضعیت موجود در سطح ملی:

چهار دهه جنگ های مسلحانه، ساختار اجتماعی مردسالار، نبود تعلیم و تربیه و آگاهی مردم، فقر، فرهنگ معافیت، وجود و افزایش فساد، همه و همه مواردی اند که خشونت دربرابر زنان و دختران در افغانستان  از انها نشأت میگیرد. رسوم وعنعنات منفی، عملکردهای  محافظه کارانه، نقش زنان و دختران را همچنان بیش از بیش تحت تأثیر منفی خویش قرارداده است. بصورت کل، ادامه جنگ درافغانستان، دسترسی زنان و دختران را به تعلیم و تربیه بصورت جدی  با محدودیت مواجه  نموده  و انهارا متضرر مینماید. در مناطق روستایی و دوردست، دسترسی زنان و دختران به تعلیم هنوز هم یک چالش بزرگ شمرده میشود؛ چنانچه بعضی از دختران درشروع سال تعلیمی در مکتب ثبت نام منمایند ، اما ممکن بخاطر وجود و نفوذ رسم و رواج ها در فامیل و جامعه نتوانند بصورت منظم اشتراک نموده و به تعلیم خویش ادامه دهند.  علاوه بران، وجود تهدیدات حمله مخالفین به اماکن تعلیمی، نبود تعمیرات کافی مکاتب و طی کردن فاصله زیاد برای رسیدن به مکتب از جمله موانع است که زنان و دختران را از ادامه تعلیم باز میدارد. سروی که توسط بنیاد آسیا در سال 2016  صورت گرفته است؛ بیسوادی  و تعلیم  از جمله جدی ترین مشکل است که دراین سروی ازان یاداوری کرده است. از20.4 %  در سال 2015  36.1%  افزایش را نشان میدهد. نرخ بیکاری را از 11.3% در سال  2015  به 22.9% افزایش را نشان میدهد. همچنان خشونت های خانوادگی 22.1%  نسبت به سال گذشته افزایش را نشان داده که زنان نسبت به مردان بیشتر مورد خشونت های خانوادگی قرار میگرد.

تعلیم حق همه است و یکی از اساسی ترین حقوق بشری است که در ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر از ان  ذکر گردیده و درسایر معاهدات و کنوانسیون  های منطقوی و بین المللی و قانون اساسی افغانستان  نیز از ان حمایت همه جانبه صورت گرفته است. حق تعلیم و تربیه متأسفانه درافغانستان دستخوش مسایل سیاسی، اقتصادی و تحولات اجتماعی گردیده که بصورت متداوم زنان، دختران افراد دارایی معلولیت، مهاجرین، و مردم های بومی مخصوصا افراد اسیب پذیر و مسئول از این حق مهم و اساسی محروم صدمه میبینند. درحالیکه هدف چهارم اهداف انکشاف پایدار سازمان ملل متحد بیان میدارد که: هدف چهارم: حصول اطمینان از تعلیم با کیفیت، همه شمول، عادلانه و ترویج فرصت های آموزشی مادام العمر برای همه. در بخش تعلیم واضح گفته شده است که تعلیم و تربیه انسان را به مهارت ها و دانش های روز  سوق داده زمینه و فرصت های کاری مناسب بیشتر  و همچنان تساوی جندر، فرهنگ صلح و عدم خشونت  و پذیرش فرهنگ های متفاوت را فراهم میسازد.

 

برای رسیدگی به موانع جدی فراراه تعلیم دختران، پشنهاد مییگردد تا بالای تعلیم با کییفت ، فراهم سازی دسترسی قشر فقیر در مناطق دوردست و روستا به تعلیم ، فراهم سازی زمینه و حمایت ادامه تحصیلات عالی دختران از طریق ایجاد انگیزه موثر ( اموزش استادان) توسعه زیربناهای تعلیمی، مدل های ابتکاری، راه ا اندازی برنامه های آگاهی دهی برای تغییر ذهنیت مردم؛ فراهم سازی وسایط نقلیه و دسترسی به مکاتب و سایر موارد ، بیشتر تاکید میگردد. کمپاین امسال بر محو خشونت  علیه زنان تاکیده داشته  و ما باید همه روی تعلیم و تربیه  ومهارتهای زنان در افغانستان سرمایه گذاری نمایم. به هراندازه که زنان و دختران  تعلیم یافته شوند به همان اندازه، خشونت را کمتر متحمل میشوند.  

اهداف کمپاین:

درمجموع، هدف اصلی این کمپاین بلند بردن سطح آگاهی مردم  برای محو خشونت علیه زنان و اقدامات عملی برای فراهم سازی فرصت های تعلیم برای همه میباشد.    

 • مرور و ارزیابی پیشرفت های صورت گرفته، شناسائی خلا ها و نیازها برای محو خشونت علیه زنان.
 • دادخواهی برای تعهدات عملی و  قوی حکومت بمنظور توانمند سازی اقتصادی زنان( بشمول اقلیت ها) در مناطق دوردست و روستاها از طریق دخیل نمودن رسانه ها، سکتورهای خصوصی ، هنرمندان، رهبران مذهبی و متنفذین محلی.

مخاطبین اصلی:

حکومت بخصوص نهادهای عدلی- قضایی وزارت های معارف، امورزنان و اقتصاد، سکتورخصوصی، تمویل کنندگان، جامعه مدنی، رسانه ها، سازمان های بین المللی، متنفذین قومی در مناطق شهری، روستایی، باسواد، بیسواد و غیره.

ساحات  تمرکز کمپاین درسال 2017:

 • پیگیری تعهدات جلاتماب رئیس جمهور که درسال گذشته بمناسبت افتتاح کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان بشمول ملی سازی اهداف انکشاف پایدار صورت گرفت.
 • راه اندازی یک کمپاین واقعی و فراگیر برای بسیج جامعه در مناطق روستاها ونا امن جهت  محو خشونت علیه زنان و دختران از طریق دخیل نمودن سکتور های خصوصی، رسانه های جوانان، رهبران مذهبی، اکادمیسیون و غیره
 • تهیه و نشر پیامها های مبنی بر واقعیت ها/ رسامی/ فلم های مستند پیرامون شعار امسال هدف چهارم: حصول اطمینان از تعلیم با کیفیت، همه شمول، عادلانه و ترویج فرصت های آموزشی مادام العمر برای همه

  تأثیرات و نتایج کمپاین:

 • آوردن تغییرات در رفتار و طرزتفکر افراد نسبت به زنان و دختران درسطح جامعه.
 • بلند بردن سطح آگاهی مردم در جامعه بادرنظرداشت معیارهای موجود و پذیرفته شده جهانی  جهت حفاظت زنان و دختران از خشونت.   

وزارت امور زنان

وزارت امورزنان دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سراسر کشور، نقش رهبری در هماهنگی و حمایت همه جانبه دادخواهی و فعالیت های آگاهی دهی در جریان کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان را بعهده دارد. قراراست وزارت امور زنان یک نیروی کاری  و هماهنگی  برای آمادگی و تسهیل ابتکارات مختلف  شرکای ذیدخل بشمول سازمان های ملی و بین المللی، سکتور های خصوصی  بمنظور پخش و نشر وسیع پیامهای مرتبط به محو خشونت علیه زنان و دختران و اتخاذ اقدامات عملی در تمام سطوح برای توقف و یا "نه " گفتن به خشونت،  ایجاد نماید. به همین مناسبت، مسوده پلان کاری  ذیل با حمایت اداره ملل متحد برای زنان تهیه شده و برای تایید به کمیته هماهنگی ارسال گردیده است.


تدویر برنامه حمایت از زنان متضرر به پیشواز از 25 نوامبر

وزارت امور زنان برنامه را تحت عنوان "صدای زن متضرر افغان را بشنوید" به پیشواز از 25 نوامبر که مصادف است به روز جهانی منع خشونت علیه زنان،  به تاریخ 24 عقرب 1396 خورشیدی در تالار سینما زینب دایر نمود.

این برنامه با شعار" هیچکس را فراموش نکنیم، به خشونت علیه زنان خاتمه بخشیم" غرض حمایت از زنان متضرر دایر گردید.

نخست الحاج سپوژمی وردک؛ معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان در مورد عوامل خشونت علیه زن صحبت نموده، مبارزه با بیسوادی، فقر و اعتیاد را برای کاهش خشونت موثر دانسته، افزود:" اکثریت زنان به دلیل بیسوادی خانواده ها، ضعف اقتصادی و اعتیاد به مواد مخدر، مورد خشونت قرار میگیرند، برای حمایت از زنان متضرر همچون زمینه های که سبب خشونت علیه بانوان میشود را باید ازبین ببریم." وی همچنان آمار ثبت قضایا خشونت علیه زنان  را در این وزارت سال پار 2695  و آمار امسال را 1531 قضیه اعلام نمود و دلیل کاهش این رقم را ارایه مشوره های حقوقی  و به موقع وزارت امور زنان با همکاری نهاد های مدافع حقوق زن عنوان نمود.

سپس آقای مولوی عبدالعزیزعزیزی؛ نماینده وزارت حج و اوقاف پیرامون موضوع صحبت نموده، خشونت علیه زن را خلاف ارشادات دینی دانسته، گفت:" کسانیکه در فکر بدنام کردن دین اسلام اند از آدرس دین اسلام بر زنان ظلم و خشونت را روا میدارند، در حالیکه در اسلام  و احادث نبوی عطوفت و رفتاری نیک را با زنان توصیه نموده است". وی همچنان افزود ": یک زن مسلمان حق دارد برای اعاده حقوق شرعی و عدالت خواهی خویش به مراجع رسمی حامی حقوق زن، مراجعه نماید".

در ادامه خانم ملالی اچکزی؛ مشاور ریاست جمهوری، در رابطه به حمایت از زنان متضرر صحبت نموده، از وضعیت بد زنان در مناطق دور دست ابراز نگرانی نمود و ایجاد کورس های سواد آموزی و آگاهی دهی بیشتر را در ولایات دور دست کشور لازم دانست.

در اخیر این برنامه سه بانو متضرر به نمایندگی از سایر متضرران خشونت در مورد زندگی و سرنوشت شان صحبت نموده، از حمایت وزارت امور زنان و مراکز حمایویی ابراز خرسندی کردند.

قابل یاد آوریست که صنایع دستی زنان متضرر و محبوسین نیز در حاشیه این برنامه غرض فروش به نمایش گذاشته شد.


پیام گرامیداشت از 25 نوامبر، سالروز جهانی مبارزه با خشونت های جنسیتی

بنام خداوند بخشاینده و مهربان

هموطنان عزیز،

وزارت امور زنان که همه ساله، روز جهانی 25 نوامبر را بحیث روز مبارزه با خشونت، گرامی میدارد، امسال نیز به این مناسبت، کمپاین شانزده روزه را از 25 نوامبر، آغاز می نماید و تا دهم دسمبر که روز جهانی حقوق بشر است، ادامه میدهد.

آرزومندیم هواخواهان صلح، دموکراسی، حق و عدالت، به فراخوان مبارزه برای محو خشونت، لبیک گفته، با امکانات و ابتکارات دست داشته، حمایت نمایند.

بیائید به کمک زنانی بشتابیم که زندگی شان دستخوش محدودیت های دست و پاگیر میراث های ناپسند عنعنوی است، آنها را از طریق داد خواهی حقوقی و قانونی نجات دهیم تا در جریانات انکشاف ملی، وسیعاً اشتراک نمایند.

وقت آن است که علما و روحانیون منور، در پیشاپیش مبارزه علیۀ خشونت قرار گیرند و صدای (وعاشروهن باالمعروف) را از منابر مساجد و تکایا به گوش و هوش مسلمانان برسانند.

بیائید از این کمپاین که در مسیر عدالت راه اندازی شده است، استقبال نمائیم و صلح اجتماعی را از طریق  ترویج فرهنگ تفاهم، در خانواده های خود گسترش دهیم.

الحاج دلبر نظری، وزیر امور زنان


پیام های آگاهی عامه در رابطه به روزجهانی

محو خشونت علیه زن

 

 • مطابق احکام شرعی و قانونی، زن حق مراجعه به نهاد های عدلی و قضائی برای رسیدگی به مشکل خود را دارد، خودکشی و خود سوزی حرام بوده و موجب تباهی دنیا و آخرت میگردد.
 • مبارزه علیه رسوم و عنعنات مغایر با احکام دین مقدس اسلام چون بد، بدل، خرید و فروش زن به بهانه ازدواج و غیره، باعث حفظ سلامت خانواده و رفع خشونت علیه زن میگردد.
 • هدف از امنیت زنان، ایجاد و حفظ محیط مصئون است تا زنان بتوانند زندگی عاری از هر نوع ترس و خشونت داشته و در تأمین صلح و امنیت به سطح رهبری مشارکت نمایند.
 • ازدواج های اجباری، بد دادن و نکاح بدل (شغار) مطابق قوانین نافذه کشور جواز نداشته؛ جرم پنداشته می شود و عاملین آن تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.
 • مهر، نفقه (خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی) و میراث مطابق احکام شرعی و قوانین نافذه کشور، حق مشروع و مسلم زن می باشد، بیائید حقوق شرعی و قانونی زنان را رعایت کنیم.
 • ثبت ازدواج ها و ولادت ها باعث جلوگیری از بسیاری معضلات و مشکلات بعدی در خانواده و جامعه می شود.
 • بیائید از رهبری و مشارکت زنان در تمام عرصه های زندگی بخصوص در روند تصمیمگیری، پالیسی سازی و قانون گذاری، هم بحیث یک حق و هم به عنوان یکی از شرایط اساسی اداره مردم سالار، حمایت نمائیم.
 • اشتغال و دسترسی زنان به شغل سالم، زمینه تقویت اقتصاد خانواده را مساعد می سازد.
 • فراگیری آموزشهای حرفوی و مسلکی باعث توانمندی اقتصادی زنان در جامعه میگردد.
 • بیائید برای از بین بردن تبعیض میان دختر و پسر در تغذیه، صحت و تعلیم آنها، تلاش مشترک نمائیم
 • آموختن علم بر هر فرد مسلمان (زن و مرد) فرض است. (حدیث نبوی "ص")
 • شناخت الله (ج) بدون علم نا ممکن است، پس بیائید تعلیم را میان دختران و پسران عام سازیم.
 • یکی از عوامل خشونت علیه زنان، اعتیاد به مواد مخدر است.
 • حمایت از زنان متضرر خشونت، وظیفه انسانی ماست.
 • ترویج فرهنگ عطوفت و مهربانی با زنان متضمن خانواده خوشبخت است.