کمپاین ۱۶ روزه محو خشونت مبتنی بر جندر - وزارت امور زنان

کمپاین ۱۶ روزه محو خشونت مبتنی بر جندر

معرفی

همه ساله ملیون ها زن و دختردر سراسر دنیا صرفا بخاطریکه آنها زن هستند از انواع مختلف خشونت مانند خشونت های خوانوادگی، تجاوز، قتل های ناموسی ومهریا ازدواج های اجباری، قاچاق و سایر خشونت ها رنج می برند.   

در جهان در هرسه زن یک زن خشونت های فزیکی یا جنسی را درزندگی اش تجربه میکند. اما درافغانستان این خشونت امارش بالاتر از آن رقم است که به ۸۷ درصد می رسد. هیچ کشوری در جهان نیست که از خشونت علیه زنان و دختران در امان باشد و یا از مسئولیت داشتن برای پایان دادن آن خشونت مستثنی باشد.  

همه ساله  ۲۵ نوامبر ما را  به  یاد روز بین المللی محو خشونت علیه زنان و دختران در سراسر جهان می اندازد که این روز اولین  روز کمپاین  مبارزه و محو خشونت علیه  زنان مبتنی بر جندر است.

کمپاین ۱۶ روزه محو خشونت مبتنی بر جندر 

کمپاین ۱۶ روزه محو خشونت علیه زنان و دختران امسال مصادف است با بیست و پنجمین سالروز مبارزه دادخواهانه که برای اولین بار درسال۱۹۹۱توسط مرکز رهبریت جهانی  زنان آغاز شده بود. اشتراک کنندگان، بیست و پنجم نوامبر را  بعنوان روز بین المللی برای محو خشونت علیه زنان و دهم دسمبر را بعنوان روز بین المللی حقوق بشرنام گذاری کردند تا اینکه تاکید نماید که این نوع از خشونت نقض حقوق بشر شمرده میشود.   

از سال ۱۹۹۱ تاکنون در حدود ۵۱۷۹ سازمان در ۱۸۷ کشور های مختلف دنیا در این کمپاین مبارزاتی اشتراک نموده و برای رشد اگاهی مردم  درمورد خشونت و موضوعات  حقوق  بشر بااستفاده ازاین  مجتمع دادخواهی فعالیت نموده است. فعالیت ها و کارکردهای محلی را دربرابر خشونت علیه زنان تقویت کرده و استراتیژی های جدید و مؤثر را برای همبستگی زنان و مردان پسران و دختران بعنوان وسیله فشار به حکومت برای تطبیق وعده های محو خشونت علیه زنان شریک ساخته است.

  شعار کمپاین ۲۰۱۶ درافغانستان: اقدامات ارزنده و فراگیر توسط هر فرد جامعه برای محو خشونت علیه زنان خشونت علیه زنان موضوع نیست منحصر به زنان، بلکه موضوع است که به هرشخص ارتباط میگرد و هرکس میتواند برای  ازبین بردن آن نقش ایفا کند. کمپاین امسال برای محو خشونت علیه زنان تاکید دارد که ماباید بالای زنان افغانستان درصحت، تعلیم و رشد مهارت های آنها سرمایه گذاری نمایم و به هراندازه که زنان توانمند گردد همان اندازه کمتر خشونت را تجربه خواهند کرد.  

ابتکارات وتلاش های که محو خشونت علیه زنان را هدف قرار میدهد به منابع پایدارو مؤثر در تمام سطوح ضرورت دارد؛ از حکومت الی جامعه بین المللی و مردم عوام. این کمپاین تمامی مردان، زنان، پسران و دختران افغان را فرا می خواند تا وقت، توانائی و تعهد خویش را در حمایت تساوی جندر و حقوق زنان در سطوح مختلف ( فامیل  و جامعه ) سرمایه گذاری نمایند و دربرابر همه انواع خشونت مبتنی بر جندر مبارزه و صدای خویش را بلند کرده تا به حقوق خویش برای تعلیم ، صحت وفرصت های اقتصادی دست یابند. 

فعالیت های دولت افغانستان 

وزارت امورزنان منحیث نهاد دولتی، همه ساله برنامه های کمپاین ۱۶ روزه محو خشونت علیه زنان را جهت ارائه حمایت به سطح وسیع برای دادخواهی و برنامه های آگاهی دهی هماهنگی نموده و رهبریت آنرا به عهده دارد. این کمپاین در بیست و سوم نوامبر در کابل رسماٌ  آغاز میگردد؛ وزارت امورزنان در هماهنگی با نهادهای غیر دولتی جامعه بین المللی و نهادهای سازمان ملل باهم کار و تلاش میکنند تا نه صرف پیام های محو خشونت علیه زنان را پخش نموده  بلکه اقدامات عملی وروش های مؤثر را در سطوح مختلف بحث و گفتگو مینماید؛  تا اطمینان حاصل گردد که زنان و دختران افغان عاری از خشونت زندگی میکنند.

روز های بین المللی که در بین 16 روز محو خشونت علیه زنان به رسمیت شناخته شده است.

۲۵ نوامبر:    روز بین المللی محو خشونت علیه زنان

۲۹ نوامبر:    روز بین المللی دفاع از حقوق بشری زنان

۱ دسمبر :     روز جهانی ایدز

۳ دسمبر :     روز بین المللی معلولین و معوبین

۹ دسمبر :     روز بین المللی مبارزه با فساد اداری

۱۰س دسمبر :   روز جهانی حقوق بشر