اسناد

عنوان
رهنمود مرور بر پالیسی های ادارت از دیدگاه جندر
محتوايات: رهنمود مرور بر پالیسی های ادارت از دیدگاه جندر
مشاهده جزئیات
مقرره منع آزار و اذیت زنان
محتوايات: مقرره منع آزار واذیت تایید ریاست حقوق و ریاست اطلاعات و ارتباط عامه
مشاهده جزئیات
رهنمای آموزشی جندر
محتوايات: رهنمای آموزشی جندر .... با تایید مقام وزارت و ریاست اطلاعات و اربتاط عامه
مشاهده جزئیات
پروتوکل اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
محتوايات: پروتوکل اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
مشاهده جزئیات
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد
محتوايات: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد
مشاهده جزئیات
قانون مطبوعات
محتوايات: قانون مطبوعات
مشاهده جزئیات
اعــــلامـــــیه مــــحو خــــشونـــــت علــــیه زنـــــان
محتوايات: قطعنامه شماره 84/104 مصوب 20 دسمبر1990 مجمع عمومی ملل متحد
مشاهده جزئیات
قــــانـــون اســـاســـی جــمهـــوری اســــلامی افـــغانســــتان
محتوايات: قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان
مشاهده جزئیات
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ( CEDAW)
محتوايات: مصورده 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مشاهده جزئیات
احکام قانون کار افغانستان در مورد طبقه اناث مشاهده جزئیات
قــــانـــون مـــــنع خــــــــشونت علـــــــــــــیه زنـــــــــان مشاهده جزئیات
ارث زن در قانون مدنی افغانستان
محتوايات: .
مشاهده جزئیات
مقرره مراکز حمایوی زنان
محتوايات: مقرره مراکز حمایوی زنان
مشاهده جزئیات
برابری جندر چیست؟
محتوايات: .
مشاهده جزئیات
مفهوم جندر مشاهده جزئیات
وظایف جندر مشاهده جزئیات
احکام قانون کار افغانستان در مورد طبقه اناث مشاهده جزئیات
زن در مسیـــر توسعه مشاهده جزئیات
زنان وکار مشاهده جزئیات
پروتوکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مشاهده جزئیات
صفحه 1 از 3
قبل123بعد