.

خلاصه  زندگی نامه‏‏  الحاج دلبر نظری؛

وزیر امور زنان دولت جمهوری اسلامی افغانستان

محترمه دلبر نظری فرزند عبدالنظر در سال 1956 میلادی در ولایت سمنگان، یکی از ولایات شمال کشور در یک خانوادۀ متدین و روشنفکر به دنیا آمد.

 ایام کودکی را با کمال نشاط و آسوده حالی در کانون پر از امید خانواده و آغوش پرعطوفت والدین نجیب خویش سپری نموده، آموزش ابتدایی را بروفق مرسوم نزد والدین بزرگوار خویش فرا گرفت و برای نخستین بار با تکمیل سن قانونی 7 سالگی به منظور فراگیری علوم روانۀ مکتب شد. تعلیمات ابتدائیه، دوران متوسطه و لیسه را در لیسه " مهستی" ولسوالی خْلم ولایت سمنگان سپری نموده و بعد از فراغت مکتب، با شمولیت شان در پروسۀ امتحان کانکور؛ شامل فاکولته‏ ادبیات دیپارتمنت های " انگلیسی و دری" دانشگاه بلخ گردید که در سال 1978 از این بخش با داشتن نمرات کادری فارغ التحصیل گردید.

 بعداً بنا بر علایق ویژه یی که به تحصیل علوم داشتند و عطش فراگیری علوم در وجود شان مشاهده میشد، به داشته های علمی خویش اکتفا ننموده و با علاقمندی خاصی بعد از سپری نمودن دومین دور امتحان کانکور شامل دیپارتمنت روابطه بین الملل پوهنحی علوم سیاسی پوهنتون " فیض محمد کاتب" مقیم کابل شدند و با سپری نمودن دومین دوره‏ی پربار تحصیلی توانستند در سال2011 میلادی از این رشته‏ ی مهم فارغ التحصیل و دومین سند تحصیلی لیسانس خویشرا بدست بیاورند.

بیشتر

اخبار

بیشتر

گزارش ها

دیدگاه وزارت امور زنان:

افغانستان به یک کشور صلح آمیز و مترقی مبدل گردیده، در آن زنان و مردان در تمام عرصه های زندگی از امنیت، حقوق مساوی و فرصت ها مستفید شوند.

ستراتیژی وزارت امور زنان:

محو تبعیض علیه زنان، انکشاف منابع بشری زنان، تأمین رهبری زنان جهت یقینی سازی مشارکت کامل و مساویانه ایشان در تمام عرصه های زندگی.

مأموریت وزارت امور زنان:

این مسوولیت همگانی تمام بخشها، دوایر و افراد می باشدکه مسایل زنان و نگرانی های تساوی جنسیت اجتماعی را در تمام عرصه های کاری دولت، یعنی از پالیسی ها تا بودجه، برنامه ها، پروژه ها، خدمات و فعالیت ها و همچنان در استخدام، آموزش، ترفیع ها و تخصیص امتیازات و فرصت ها، شامل سازند و وزارت امور زنان از این پروسه نظارت نماید.

اهداف عمده و ستراتیژیك وزارت امور زنان:

 1. محوتبعیض علیه زن،

 2. انکشاف منابع بشری زن،

 3. مشارکت زنان دررهبری وتصمیمگیری

مقاصد اساسی وزارت امور زنان:

 • رفع مظاهرخشونت عليه زنان

 • ارتقاي سطح آگاهی و آموزش زنان

 • کاهش فقر، بیکاری، مرگ و میر زنان

 • گسترش جندر در ادارۀ عامه و جامعه

 • دادن فرصت ها و امکانات رشد به زنان

 • توانمند سازي زنان برای مدیریت و رهبري

 • افزایش سهمگيري و كارايي بيشتر زنان درارائه خدمات عامه

 • دسترسی زنان به کار، تحصیل، عدالتخواهی، اطلاعات و رسانه ها

جهت دانلود بالای صفحه مذکور کلید نمائید!

فهرست مندرجات

تحلیل اوضاع

دیدگاه اهداف ومقاصد

چارچوب پالیسی

امنیت

حراست حقوقی وحقوق بشر

رهبری و مشارکت سیاسی

اقتصاد کار وفقر

صحت

تعلیم وتربیه

استرانیژی برای تطبیق

ضمیمه ها

 

تطبیــــــــق پـــــلان کـــــاری ملـــــــــــی بـــــرای زنــــــان افــــــغـانســـــــــتان درنــــــــــــــهاد هـــــــــــــای دولتـــــــــــی

1390 الی 1391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تطبــــــــــــــــــــیق پـــــــــــــــلان کـــــــــــــــــاری ملـــــــــــــــــــی بــــــــرای زنــــــــان افغـــانســـــــــــــــــتان در ادارت دولتـــــــــــــــــــــــــــی ســــــــــــــــــال ۱۳۹۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تطبیق پلان کاری ملی برای زنان افغانستان در ادارات دولتی سال ۱۳۹۳

 

 

 

سومین گزارش تطبیق قانون منع خشونت علیه زن در افغانستان سال ۱۳۹۳- ه ش(مارچ ۲۰۱۴- مارچ ۲۰۱۵)