.

خلاصه‏ ي زندگي نامه ‏‏ي الحاج دلبر نظري؛

وزير امور زنان دولت جمهوري اسلامي افغانستان

   محترمه دلبر نظري فرزند عبدالنظر در سال ۱۹۵۶ ميلادي در ولسوالی خُلم ولايت سمنگان، يکي از ولايات شمال کشور در يک خانوادة متدين و روشنفکر به دنيا آمد.

  ايام کودکي را با کمال نشاط و آسوده حالي در کانون پر از اميد خانواده و آغوش پرعطوفت والدين نجيب خويش سپري نموده، آموزش ابتدايي را بروفق مرسوم نزد والدين بزرگوار خويش فرا گرفت و براي نخستين بار با تکميل سن قانوني ۷ سالگي به منظور فراگيري علوم روانه مکتب شد. تعليمات ابتدائيه، دوران متوسطه و ليسه را در ليسه " مهستي" ولسوالي خْلم ولايت سمنگان سپري نموده و بعد از فراغت مکتب، با شموليت شان در پروسة امتحان کانکور؛ شامل فاکولته‏ي ادبيات ديپارتمنت هاي " انگليسي و دري" دانشگاه بلخ گرديد که در سال ۱۹۷۸ از اين بخش با داشتن نمرات کادري فارغ التحصيل گرديد.

  بعداً بنا بر علايق ويژه يي که به تحصيل علوم سیاسی داشتند و عطش فراگيري علوم در وجود شان مشاهده ميشد، به داشته هاي علمي خويش اکتفا ننموده و با علاقمندي خاصي بعد از سپري نمودن دومين دور امتحان کانکور شامل ديپارتمنت روابطه بين الملل پوهنحي علوم سياسي پوهنتون " فيض محمد کاتب" مقيم کابل شدند و با سپري نمودن دومين دوره‏ي پربار تحصيلي توانستند در سال۲۰۱۱ ميلادي از اين رشته‏ي مهم فارغ التحصيل و دومين سند تحصيلي ليسانس خويشرا بدست بياورند.

  خانم نظري جهت خدمت صادقانه به هموطنان خويش در ادارات دولتی به حیث معلم و ۱۰ سال به حیث مدیره مکتب در لیسه عالی نعیم شهید در ولایت کابل و موسسات متعددي چون کارمند موسسه‏ي آکسفام در بخش توزيع کمک هاي بشردوستانه به مستحقين ولايات کشور اعم از زنان و مردان براي مدت دوسال، کارمند موسسه‏ي جرمن اگرو اکشن براي مدت ۳ سال، مسوول و نماينده‏ي بخش تعليم و تربيه سازمان يونيسف در ولايت سمنگان براي مدت دو سال و هم چنان به حيث آموزگار در نخستين دوران انتخابات رياست جمهوري در ولايت هاي بلخ و سمنگان، در حال ادامه دادن به فعاليت هاي بشردوستانه بودند.

بیشتر

اخبار

بیشتر

گزارش ها

دیدگاه وزارت امور زنان:

افغانستان به یک کشور صلح آمیز و مترقی مبدل گردیده، در آن زنان و مردان در تمام عرصه های زندگی از امنیت، حقوق مساوی و فرصت ها مستفید شوند.

ستراتیژی وزارت امور زنان:

محو تبعیض علیه زنان، انکشاف منابع بشری زنان، تأمین رهبری زنان جهت یقینی سازی مشارکت کامل و مساویانه ایشان در تمام عرصه های زندگی.

مأموریت وزارت امور زنان:

این مسوولیت همگانی تمام بخشها، دوایر و افراد می باشدکه مسایل زنان و نگرانی های تساوی جنسیت اجتماعی را در تمام عرصه های کاری دولت، یعنی از پالیسی ها تا بودجه، برنامه ها، پروژه ها، خدمات و فعالیت ها و همچنان در استخدام، آموزش، ترفیع ها و تخصیص امتیازات و فرصت ها، شامل سازند و وزارت امور زنان از این پروسه نظارت نماید.

اهداف عمده و ستراتیژیك وزارت امور زنان:

 1. محوتبعیض علیه زن،

 2. انکشاف منابع بشری زن،

 3. مشارکت زنان دررهبری وتصمیمگیری

مقاصد اساسی وزارت امور زنان:

 • رفع مظاهرخشونت عليه زنان

 • ارتقاي سطح آگاهی و آموزش زنان

 • کاهش فقر، بیکاری، مرگ و میر زنان

 • گسترش جندر در ادارۀ عامه و جامعه

 • دادن فرصت ها و امکانات رشد به زنان

 • توانمند سازي زنان برای مدیریت و رهبري

 • افزایش سهمگيري و كارايي بيشتر زنان درارائه خدمات عامه

 • دسترسی زنان به کار، تحصیل، عدالتخواهی، اطلاعات و رسانه ها

جهت دانلود بالای صفحه مذکور کلید نمائید!

فهرست مندرجات

تحلیل اوضاع

دیدگاه اهداف ومقاصد

چارچوب پالیسی

امنیت

حراست حقوقی وحقوق بشر

رهبری و مشارکت سیاسی

اقتصاد کار وفقر

صحت

تعلیم وتربیه

استرانیژی برای تطبیق

ضمیمه ها

 

تطبیــــــــق پـــــلان کـــــاری ملـــــــــــی بـــــرای زنــــــان افــــــغـانســـــــــتان درنــــــــــــــهاد هـــــــــــــای دولتـــــــــــی

1390 الی 1391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تطبــــــــــــــــــــیق پـــــــــــــــلان کـــــــــــــــــاری ملـــــــــــــــــــی بــــــــرای زنــــــــان افغـــانســـــــــــــــــتان در ادارت دولتـــــــــــــــــــــــــــی ســــــــــــــــــال ۱۳۹۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تطبیق پلان کاری ملی برای زنان افغانستان در ادارات دولتی سال ۱۳۹۳

 

 

 

سومین گزارش تطبیق قانون منع خشونت علیه زن در افغانستان سال ۱۳۹۳- ه ش(مارچ ۲۰۱۴- مارچ ۲۰۱۵)