.

 

پیام تبریکی سال ۱۳۹۴

وزارت امور زنان، حلول سال نو و بهارپرطراوت ۱۳۹۴ خورشیدی را که تجدید طبعیت است، برای مقامات رهبری حکومت وحدت ملی و دولت افغانستان ومردم شریف وبا شهامت  کشور تبریک و تهنیت گفته، سال جدید را سال سرشار از برکت و معنویت ، نوید بخش محبت و دوستی و سال زدودن رنج ها و آلام بی شمار که خواست همه خانواده ها بخصوص زنان سربلند کشور و نیاز مبرم همه رهروان راه خوشبختی و سعادت، رفاه همگانی و باهمی مردم غیور  جامعه  افغانی میباشد، آرزو میدارد.

یک بار دیگر سال نو را به امید تآمین صلح، امنیت سراسری در میهن و آرامش خاطر برای زنده گی آرام و پر سعادت مردم و کافه ملت نجیب افغان، بفال نیک گرفته تبریک و تهنیت عرض میگردد.  

با احترام

هییت رهبری وزارت امور زنان

 


دیدگاه وزارت امور زنان:

افغانستان به یک کشور صلح آمیز و مترقی مبدل گردیده، در آن زنان و مردان در تمام عرصه های زندگی از امنیت، حقوق مساوی و فرصت ها مستفید شوند.

ستراتیژی وزارت امور زنان:

محو تبعیض علیه زنان، انکشاف منابع بشری زنان، تأمین رهبری زنان جهت یقینی سازی مشارکت کامل و مساویانه ایشان در تمام عرصه های زندگی.

مأموریت وزارت امور زنان:

این مسوولیت همگانی تمام بخشها، دوایر و افراد می باشدکه مسایل زنان و نگرانی های تساوی جنسیت اجتماعی را در تمام عرصه های کاری دولت، یعنی از پالیسی ها تا بودجه، برنامه ها، پروژه ها، خدمات و فعالیت ها و همچنان در استخدام، آموزش، ترفیع ها و تخصیص امتیازات و فرصت ها، شامل سازند و وزارت امور زنان از این پروسه نظارت نماید.

اهداف عمده و ستراتیژیك وزارت امور زنان:

 1. محوتبعیض علیه زن،

 2. انکشاف منابع بشری زن،

 3. مشارکت زنان دررهبری وتصمیمگیری

مقاصد اساسی وزارت امور زنان:

 • رفع مظاهرخشونت عليه زنان

 • ارتقاي سطح آگاهی و آموزش زنان

 • کاهش فقر، بیکاری، مرگ و میر زنان

 • گسترش جندر در ادارۀ عامه و جامعه

 • دادن فرصت ها و امکانات رشد به زنان

 • توانمند سازي زنان برای مدیریت و رهبري

 • افزایش سهمگيري و كارايي بيشتر زنان درارائه خدمات عامه

 • دسترسی زنان به کار، تحصیل، عدالتخواهی، اطلاعات و رسانه ها

اخبار

بیشتر

پرسش و پاسخ