.

افتتاح نمایشگاه صنایع دستی زنان

وزارت امور زنان به پیشواز هشتم مارچ (روز جهانی زن) به همکاری نهاد "زنان مبتکر" و کمک مالی و تخنیکی دفترUNFPA  قرار است نمایشگاه صنایع دستی زنان را در مقر این وزارت افتتاح نماید.

این نمایشگاه به تاریخ 13 حوت روز چهار شنبه ساعت 09:30 افتتاح خواهد شد و برای مدت سه روز الی (تاریخ 15حوت) به روی علاقه مندان باز خواهد بود.

بناءً از تمام رسانه های محترم خواهشمندیم که به تعقیب همکاری های قبلی شان، برای پوشش خبری مراسم افتتاح این نمایشگاه به آدرس ذیل و وقت معین تشریف آورده ممنون سازند.

آدرس: مقر وزارت امور زنان- تالار سینما زینب

وقت: ساعت 09:30 صبح

تاریخ : 13 حوت 1393/ روز چهار شنبه


دیدگاه وزارت امور زنان:

افغانستان به یک کشور صلح آمیز و مترقی مبدل گردیده، در آن زنان و مردان در تمام عرصه های زندگی از امنیت، حقوق مساوی و فرصت ها مستفید شوند.

ستراتیژی وزارت امور زنان:

محو تبعیض علیه زنان، انکشاف منابع بشری زنان، تأمین رهبری زنان جهت یقینی سازی مشارکت کامل و مساویانه ایشان در تمام عرصه های زندگی.

مأموریت وزارت امور زنان:

این مسوولیت همگانی تمام بخشها، دوایر و افراد می باشدکه مسایل زنان و نگرانی های تساوی جنسیت اجتماعی را در تمام عرصه های کاری دولت، یعنی از پالیسی ها تا بودجه، برنامه ها، پروژه ها، خدمات و فعالیت ها و همچنان در استخدام، آموزش، ترفیع ها و تخصیص امتیازات و فرصت ها، شامل سازند و وزارت امور زنان از این پروسه نظارت نماید.

اهداف عمده و ستراتیژیك وزارت امور زنان:

 1. محوتبعیض علیه زن،

 2. انکشاف منابع بشری زن،

 3. مشارکت زنان دررهبری وتصمیمگیری

مقاصد اساسی وزارت امور زنان:

 • رفع مظاهرخشونت عليه زنان

 • ارتقاي سطح آگاهی و آموزش زنان

 • کاهش فقر، بیکاری، مرگ و میر زنان

 • گسترش جندر در ادارۀ عامه و جامعه

 • دادن فرصت ها و امکانات رشد به زنان

 • توانمند سازي زنان برای مدیریت و رهبري

 • افزایش سهمگيري و كارايي بيشتر زنان درارائه خدمات عامه

 • دسترسی زنان به کار، تحصیل، عدالتخواهی، اطلاعات و رسانه ها

اخبار

بیشتر

اولین گزارش از: تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان1391

جهت دانلود گزارش ها بالای صفحه مذکور کلید نمائید!

 

 

۱- بخش اول گزارش                                           

۲- بخش دوم گزارش                                            

  ۳- بخش سوم گزارش

  ۴- بخش چهارم گزارش

 

 

پرسش و پاسخ